*(Hot) กลุ่มหลักสูตรการขาย Sale-PC/การบริการ/การตลาด

หลักสูตรการขายและบริการ Sale & Service

1 หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทีมงานขาย หลักสูตร 2 วัน

2 หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทีมงานขาย หลักสูตร 1 วัน

3 หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทีมงานขาย หลักสูตร 2 วัน

4 หลักสูตรนักขายสายพันธุ์ใหม่ยุค 4.0 กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสู่เป้าหมาย หลักสูตร 1 วัน

5 หลักสูตรยกระดับนักขายหน่วยรถให้เป็นมืออาชีพตัวจริง หลักสูตร 1 วัน

6 หลักสูตรเทคนิคการขายและการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน

7 หลักสูตรพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (PC) 3 มิติ หลักสูตร 1 วัน

8 หลักสูตรสร้าง Mindset การเจรจาต่อรองอย่่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร 1 วัน

9 หลักสูตรพัฒาหลักการ 5W2H กับทีมลูกค้าสัมพันธ์มืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน

10 หลักสูตรมหัศจรรย์ทัศนคติเชิงบวกและหัวใจบริการในการทำงาน

11 หลักสูตรสุดยอดนักขายเชิงรุกยุค 4.0 หลักสูตร 1 วัน

12 หลักสูตรการบริหารจัดการงานขายอย่างมืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน

13 หลักสูตรพัฒนาแนวคิดงานบริการด้วยเทคนิค NLP หลักสูตร 1 วัน

14 หลักสูตรบริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ (Service Culture) หลักสูตร 1 วัน

15 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบุคคลประจำพื้นที่และการเจรจาต่อรอง หลักสูตร 1 วัน

16 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการให้บริการและเพิ่มยอดขายทางโทรศัพท์ หลักสูตร 1 วัน

17 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำงาน หลักสูตร1 วัน

18 หลักสูตรการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ หลักสูตร 1 วัน

19 หลักสูตรการครองใจลูกค้าด้วย CRM หลักสูตร 1 วัน

20 หลักสูตรยกระดับความคิดและการสื่อสารจัดการงานบริการในภาวะวิกฤต หลักสูตร 1 วัน

21 หลักสูตรพัฒนาระดับงานบริการแนวหน้าด้วย 4G หลักสูตร 1 วัน

22 หลักสูตรเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น หลักสูตร 1 วัน

23 หลักสูตรสร้างกรอบความคิดในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า หลักสูตร 1 วัน

24 หลักสูตรพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (Sale POS / PC) หลักสูตร 1 วัน

25 หลักสูตรตพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (Sale POS / PC) หลักสูตร 4 วัน

 

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

1 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

 2 การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 • Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
 • Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
 • Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
 • Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน           
 • Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
 • Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

3 กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร 

 • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
 • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
 • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง


ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

 • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
 • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
 • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน  กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 

หลักสูตร การให้บริการอย่างมืออาชีพยุค 4.0 (Professional Service 4.0)

หัวข้อสำคัญในการอบรม

 • การบริการยุค 4.0 เป็นอย่างไร?
 • ทำไมต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นนักบริการยุค4.0
 • ทำแบบทดสอบเรียนรู้คน 4 แบบ ตามหลัก DISC
 • หลักการและหัวใจสำคัญของนักบริการมืออาชีพ
 • แนวคิดธุรกิจยุค 4.0 กับพฤติกรรมลูกค้ายุคปัจจุบัน
 • กับดักการให้บริการ ณ จุดบริการ และแก้ไขด้วย 3Q (EQ/AQ/OQ)
 • เทคนิคการสื่อสารด้วยหลักการ FBI เสริมทักษการฟังเชิงรุก
 • เทคนิคการให้บริการเพื่อลดข้อร้องเรียน
 • เสริมค้นหาความต้องการแท้จริงด้วยคำถามทรงพลัง
 • เทคนิคการให้บริการที่ประสบความสำเร็จด้วยคำว่า Teamwork
 • ประกาศภารกิจ >นักบริการที่ใช่ในแบบคุณ  (ยุค 4.0)

----------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร สร้างมาตรฐานงานบริการด้วยคุณค่าแห่งงานบริการ (Service standards  with service values)

 

หัวข้อสำคัญในการอบรม

 • กรอบความคิด (Mindset) มาตรฐานงานบริการ
 • กับดักของการทำงานภายใต้มาตรฐานงานบริการ
 • ความสำคัญของการมีมาตรฐานบริการ
 • พฤติกรรมบริการที่เป็นแบบมืออาชีพ
 • พัฒนาการสร้างมาตรฐานงานบริการด้วยแนวคิด GROW SS
 • การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างมาตรฐานงานบริการ
 • เทคนิคการสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนอย่างสร้างสรรค์
 • ยกระดับมาตรฐานบริการ (ปรับปรุงต่อเนื่อง) ด้วยคุณค่าแห่งงานบริการ (Service Values) ให้สอดคล้องคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวัง (Customer Values)

 

** Mindset / Standard / Communication/Create/Value

----------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร หัวใจบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind To Service Excellence)

 


หัวข้อสำคัญในการอบรม

 • กรอบความคิดนักบริการด้วยหัวใจ (Service Mindset)
 • ความกังวลใจของนักบริการ ณ จุดบริการ
 • จิตวิทยาบริการ (Service Psychology) ประยุกต์
 • พฤติกรรมลูกค้าในแบบต่างๆ  (Story Telling)
 • สถานการณ์สมมติ (กรณีศึกษา)
 • พัฒนานักบริการให้มีหัวใจบริการสู่ความเป็นเลิศด้วย 4 C(Collect >Constant>Communicate Feedback>Chang Continuous)
 • ยกระดับการให้บริการด้วยหัวใจบริการกับ 3Q(EQ/AQ/OQ)
 • 5 เทคนิคมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด  Better Service> Better Customer

 

 

 **เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและถอดแบบความสำเร็จของนักบริการด้วยหัวใจประยุกต์ใช้จริง (Workshop)

 

 

 
 

นักขายมืออาชีพ

อ.สุณิชชา ชอบชัย

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

Visitors: 83,044