หลักสูตรเทคนิคการขายและการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

 หลักสูตรเทคนิคการขายและการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

อาจารยสุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 "ค้นหาความต้องการ ผสานความพึงพอใจ ในแบบที่ปรึกษามืออาชีพ"

 

หลักการและแนวคิด

องค์กรที่ต้องการสร้างฐานลูกค้าด้วยความจริงใจ และสร้างมาตรฐานงานบริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ทุกองค์กรจึงมีแผนการพัฒนาพนักงานขายให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นพนักงานขายผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและบริการเป็นต้นทุนที่มากพอกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะลูกค้าต้องการเป็นผู้ตัดใจเองดังนั้นสิ่งที่คาดหวังจากพนักงานขายคือ สามารถให้คำปรึกษา และแนะนำได้อย่างมืออาชีพ

พนักงานขายยุคปัจจุบันจึงควรพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นที่ปรึกษาได้อย่างครบเครื่อง ทั้งเรื่องแนวความคิด สินค้า เทคนิค และการให้บริการ ในแบบฉบับของตัวเองที่สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับลูกค้าได้อย่างตรงใจ ซึ่งเป็นที่มาของความประทับใจในการทำงานขายงานบริการของนักขายที่มีการเตรียมตัวเป็นนักขายที่ตอ

ประเด็นสำคัญที่พนักงานขายควรคำนึงคือ ความต้องการของลูกค้า, ผู้มีอำนาจตัดสินใจ, ขั้นตอนการตัดสินใจ และบทบาทของนักขายที่ควรเลือกให้เหมาะสม เน้นพิเศษในการเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา

 

วัตถุประสงค์

  1. เพี่อให้พนักงานขายมีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองกับการเป็นนักขายมืออาชีพ
  2. เพื่อให้พนักงานขายมีความตระหนักรู้ในปัจจุบันของตัวเองเมื่อเทียบกับแนวคิดใหม่กับการพัฒนา
  3. เพื่อให้พนักงานขายได้พัฒนาทักษะ และเสริมแนวคิดใหม่ในการสร้างคัมภีร์งานขายสไตล์ตัวเอง

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานขาย

- ผู้จัดการทีมงานขาย       

Visitors: 81,941