Vision & Mission & Core Value

ทีมงานและวิทยากร PPLearning ทุกท่านมีความตั้งใจพัฒนาตัวเอง หลักสูตร และรูปแบบการสอนให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ด้วย Growth Mindset 

 

หมวดงานขาย

1. นักขายมืออาชีพยุค 4.0 เขาคิดอย่างไรกัน?

2. คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ

3. ทักษะสำคัญที่นักขายมืออาชีพ

4. นักขายเชิงกลยุทธ์ให้ความสำคัญเรื่องอะไร?

5. นักขายประจำจุดขาย (PC) เชิงรุก

6. เทคนิคการนำเสนอ 30 วินาที (เปิดใจลูกค้า)

7. สร้างกระบวนการขาย 5 ขั้นตอน (ได้เอง)

8. บุคลิกภาพนักขายที่ได้หัวใจและยอดขาย

9. ทัศนคตินักขายที่ประสบความสำเร็จ

10.นักขายเชิงกลยุทธ์

11. นักขายเชิงรุก ยุค 4.0

12.รู้ทันลูกค้าอย่างชาญฉลาด

13.แนวคิดนักคิดพิชิตเป้าหมาย

14.อุปสรรคของนักขายมือใหม่

15.เพิ่มยอดขาย...ให้รุ่ง พุ่ง อย่างมีแผนงาน

16.กลยุทธ์การทำงานขายกับองค์กร

17.การขายในฐานะที่ปรึกษา

18. หัวใจสำคัญของนักขายเบอร์ 1

19. เทคนิคการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

20. วิธีประเมินสัญญาณการซื้อของลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดงานบริการ

1. นักบริการมืออาชีพ

2. หัวใจบริการ (Service Mind)

3. บริการด้วยหัวใจ (Service Mind)

4. การบริการสู่ความเป็นเลิศ

   (Service Excellence)

5. เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   (Service Culture)

6. นักบริการที่ชนะใจลูกค้าเป็นอย่างไร?

7. กรอบความคิดนักบริการมืออาชีพ

(Professional Service Mindset) 

8. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

9. เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

10.การให้บริการทางโทรศัพท์

11. แนวทางการให้บริการอย่างมีรูปแบบ

12. การสร้างความประทับใจในงานบริการ

13. การสร้างความสุขให้ตัวเอง..เปล่งแสงออร่

14. เทคนิคการจูงใจลูกค้า

15. วิธีสร้างบทพูด (Script) ขั้นเทพ

16. บุคลิกภาพจับใจหัวใจลูกค้า

17. เขียนคำสวย รวยน้ำใจ ให้ลูกค้า

18. บริหารเวลาการให้บริการ

19. สื่อสารสร้างสัมพันธ์ 

20.เทคนิคการบริหารข้อขัดแย้ง ณ จุดบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดงานการตลาด

 1.การตลาดกับการขายต่างกันอย่างไร?

2. นักการตลาดยุด 4.0

3. นักการตลาดเชิงกลยุทธ์

4. พัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเครื่องมือ

5. เทคนิคการเขียน #แคปชั่น #Caption

6. เทคนิคการสร้างแผนการตลาดยุค 4.0

7. ทดสอบตลาดอย่างไรให้ยอดขายรุ่ง

8. กระชับ ชัดเจน น่าเชื่อถือ...สร้างภาพลักษณ์

10. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้วย New-Old Market

11.สำรวจตลาดอย่างเป็นระบบ

12.ส่วนประสมการตลาด

13.ทักษะการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค

14.เทคนิคการวิเคราะห์การตลาด

15. การวางแผนกลยุทธ์

16. การใช้เครื่องมือ SWOT 

17. การใช้เครื่องมือ BCG

18. การใช้เครื่องมือ ตลาด(ลูกค้า)-สินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 80,987