HRD

ความหมายและความสำคัญของการกำหนด competency

ความหมาย

Competency หมายถึง ทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่บุคคลต้องมีเพื่อทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

การกำหนด competency หมายถึง กระบวนการระบุทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับงานหรือตำแหน่งงาน specific

ความสำคัญ

การกำหนด competency มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนี้

 • ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีความเหมาะสม:
  • การกำหนด competency ช่วยให้องค์กรสามารถระบุทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับงาน
  • ช่วยให้องค์กรสามารถสรรหา คัดเลือก พนักงานที่มี competency ตรงกับความต้องการของงาน
 • ช่วยพัฒนาพนักงาน:
  • การกำหนด competency ช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน
  • ช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา competency ของพนักงาน
 • ช่วยประเมินผลงานพนักงาน:
  • การกำหนด competency ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ competency เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานพนักงาน
  • ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็นกลางและโปร่งใส
 • ช่วยพัฒนาแผนผังอาชีพ:
  • การกำหนด competency ช่วยให้องค์กรสามารถระบุทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานในระดับต่าง ๆ
  • ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแผนผังอาชีพสำหรับพนักงาน
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
  • การกำหนด competency ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่ตรงกับความต้องการของงาน
  • ช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ:
  • การกำหนด competency ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ตัวอย่าง

 • บริษัท XYZ วิเคราะห์งานเพื่อระบุ competency ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์
  • วิศวกรซอฟต์แวร์ของบริษัท XYZ จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม
  • วิศวกรซอฟต์แวร์ของบริษัท XYZ จำเป็นต้องมีทักษะการแก้ปัญหา
 • บริษัท ABC พัฒนา Competency Model สำหรับพนักงานทุกระดับ
  • Competency Model ของบริษัท ABC ประกอบด้วย competency หลัก 5 ประการ เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ

การกำหนด competency เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

Visitors: 83,043