You Tube

คลิปวีดีโอ จากการรวบรวมและถ่ายทอดของทีมงาน PP Learning  ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่นี่ 

หรือติดต่อเพิ่มเติม cs.pplearning@gmail.com

>>>

1. ทักษะการโค้ช   https://www.youtube.com/watch?v=ey_iUDzNj-s

2. เทคนิคการแจ้งข้อมูลการอบรมกับวิทยากร (Training Need) https://www.youtube.com/watch?v=ey_iUDzNj-s

3. เทคนิคการวางแผนงานฝึกอบรม https://www.youtube.com/watch?v=v-5NrvMTzUw

4. ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรม https://www.youtube.com/watch?v=K68h4DLl2Tw

5. เทคนิคการคัดสรร คัดเลือกวิทยากร https://www.youtube.com/watch?v=PPxsOq_WAMI

6. เทคนิคการเขียนหลักสูตร (Course Outline) https://www.youtube.com/watch?v=ey_iUDzNj-s

7. 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต  https://www.youtube.com/watch?v=OJ1cCR40RF8&t=49s

 

 

 

 

 

 

  สถาบัน พีพีเลิร์นนิ่ง กับเวบไซต์ www.pplearning.com, www.pplearnonline.com มีความยินดีในการรวบรวมข้อมูล

  ความรู้ เครื่องมือการบริหาร และเทคนิคดีๆ ในการพัฒนาหัวหน้างาน ทีมงาน ผู้นำ นักขาย นักบริการ นักคิด นักพัฒนา

 มาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ให้มากที่สุด และอัพเดท ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้ง

 ผู้อ่าน และทีมงาน กับแนวคิดอบรมน้อยเรียนรู้มากเยอะแยะ Train Less Learn More

 

 

 

 

 

Visitors: 80,988