หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำงาน

 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำงาน

(Work Skills Development )

อาจารยสุณิชชา  ชอบชัย

ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 

"การพัฒนาตัวเอง เร่งนำความรู้มาประยุกต์เป็นทักษะ

เพราะทักษะนำมาซึ่งความเชี่ยวชาญแบบธรรมชาติ"

 

หลักการและแนวคิด

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่มีความรู้หลากหลายเท่ากัน และมีสามารถเติบโตได้แตกต่างกันเป็นเพราะทักษะการทำงานนั่นเอง ซึ่งทักษะที่เรียกว่าประสบการณ์นั้น มิได้วัดกันที่จำนวนปีในการทำงาน หากแต่วัดกันที่ความเชี่ยวชาญในการทำงานนั้นๆ  ตามมาตรฐานองค์กร

ความเชื่อ > ความคิด >ความรู้สึก >การกระทำ เป็นวงจรพฤติกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ ดังนั้น การพัฒนาทักษะใดให้สำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นต้องเข้าใจวงจรพฤติกรรม  เพราะจะทำให้เราสามารถพัฒนาได้รวดเร็ว และมีแบบแผนแบบก้าวกระโดด ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร

เครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนาให้กลายเป็นทักษะที่ติดตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพียงเราเรียนรู้หลักการ แล้วนำมาต่อยอดในสไตล์ที่เราถนัดได้หลากหลายงาน  อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหนือชั้น

กระบวนการโค้ช เป็นการเรียนรู้และดึงศักยภาพผู้เรียนด้วยการกำหนดเป้าหมาย ให้มองเห็นและยอมรับข้อเท็จจริง  แล้วนำสิ่งที่เรียนรู้ในคลาสมาผสานสร้างทางออกใหม่ๆ แล้วตัดสินใจ (New Action)

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เรียนปรับกรอบความคิด (Mindset) ในการพัฒนาทักษะในการทำงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการ เนื้อหา  และเครื่องมือกับการทำงานประจำวันได้ดีขึ้น
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข และสนุกกับการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานทุกตำแหน่ง                      

- ผู้มีหน้าที่คุมงานหรือหัวหน้างาน                         

- ผู้จัดการส่วนงานต่างๆ

Visitors: 75,931