หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทีมงานขาย

 หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทีมงานขาย

(Change Management for Sales Team Leader)

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

( หลักสูตร 1 วัน )

 

"ผู้นำทีมงานขายที่ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยภาวะผู้นำ…สร้างคน สร้างระบบ และสร้างผลงาน "

 

หลักการและแนวคิด

การตลาดยุค 4.0 ให้ความสำคัญกับลูกค้า การสื่อสาร และข้อมูลเชิงเทคโนโลยี เป็นสำคัญ การเป็นผู้นำทีมงานขาย ที่ต้องถ่ายทอดนโยบายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น  จึงควรตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสร้างผลงานได้ตามกลยุทธ์ขององค์กร

องค์กรที่จะสามารถเป็นผู้นำทางการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องนั้น มักให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำทุกระดับเพราะกลุ่มนี้เป็น Change Agent ให้มีความคิดเชิงกลยุทธ์กับการขับเคลื่อนทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการเป็นผู้นำทีมงานขายภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ผู้นำทีมงานขายที่มีความสามารถนำสถานการณ์หรือสิ่งเร้าด้านลบ มาแปลงเป็น Passion >Attitude >Motivation  ในการบริหารทีมงานได้ดีนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพองค์รวมของทีมงานขายได้อย่างชัดเจน  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพี่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดทางการขาย (Selling Management Mindset) ที่ดีกับการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ในการบริหารจัดการทีมงานขาย
  • เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการผสานการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสู่การสร้างสไตล์ใหม่ของตัวเอง
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการโน้มน้าวจูงใจทีมงานขายในแบบ…โค้ชนักขายได้ยอด และได้ใจ

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- หัวหน้างานขาย                                          - ผู้จัดการทีมงานขาย

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด                     - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนงานขายและการตลาด

Visitors: 78,586