หลักสูตรพัฒนาระดับงานบริการแนวหน้าด้วย 4 G

 หลักสูตรพัฒนาระดับงานบริการแนวหน้าด้วย 4 G

 (Front line service 4 G)

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

“ครบเครื่องเรื่องงานบริการ  ให้โดดเด่นดูดีมีสไตล์ด้วย 4 G (Good)

 

หลักการและแนวคิด

งานบริการที่มากด้วยคุณภาพเริ่มต้นจากกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี มีความเข้าใจในการเลือกทำงานบริการด้วยหัวใจ ที่เชื่อมโยง ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้ 

และประสบการณ์ ของผู้ทำงานบริการ  อย่างเข้าใจในภารกิจที่มีความพิเศษกับการดูแลลูกค้าดุจญาติมิตรอย่างมืออาชีพ

การพัฒนางานบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจไปจนถึงประทับใจได้นั้น มีองค์ประกอบหลายเรื่อง เช่น ตัวพนักงานบริการ องค์กร สินค้าบริการ และตัวลูกค้าเอง 

ดังนั้นจึงควรเข้าใจเขา เข้าใจตัวเอง ในการแสดงกิริยา ท่าทาง คำพูด และน้ำเสียง อย่างมีสติ พร้อมทั้งผสานสมองส่วนคิดวิเคราะห์ กับความรู้สึกได้อย่างเชี่ยวชาญ 

จนกลายเป็นธรรมชาติการสร้างนิสัยใหม่ต้องเกิดการการฝึกฝน ทักษะ เทคนิค หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้นั้น จะสามารถเพิ่มศักยภาพได้ดีมากขึ้นหากมีการพัฒนา

อย่างมีเป้าหมายในแบบที่ใช่ สำหรับพนักงานที่รักการพัฒนา

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพี่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดที่เหมาะสมกับตัวเองและอาชีพอย่างสอดคล้อง
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลูกค้า และตัวเองในการพัฒนางานบริการให้ได้ใจลูกค้าและมีผลงาน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเทคนิค ทักษะ และอารมณ์ ในการยกระดับงานบริการแบบ 4G
  4. เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในการเป็นคนใหม่ในคนเดิมอย่างมืออาชีพสไตล์ตัวเอง

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานบริการ                        

- หัวหน้าหรือ ผู้จัดการงานบริการ 

Visitors: 75,931