หลักสูตรมหัศจรรย์ทัศนคติเชิงบวกและหัวใจบริการในการทำงาน

หลักสูตรมหัศจรรย์ทัศนคติเชิงบวกและหัวใจบริการในการทำงาน

(Positive Attitude and Service Mind for work)

โดย อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

 

หลักการและแนวคิด

การทำงานที่มีความสุขและมีคุณภาพต้องเริ่มต้นจากทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานและการติดต่อสื่อสารทั้งลูกค้าภายในและภายนอกด้วยหัวใจบริการมีความยินดีในการแก้ไข ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่สอดคล้องกับองค์กร

การทำงานในทุกตำแหน่ง ย่อมเกิดปัญหามากมายจึงเกิดตำแหน่งงาน และแผนกงานใหม่ๆ ขึ้นมาเป็นการแก้ไขปัญหาที่พบเจอ ดังนั้นประเด็นสำคัญของพนักงานควรมุ่งเน้นการหาข้อดีของปัญหา พร้อมทั้งค้นหาวิธีการใหม่ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เริ่มต้นจากตัวเอง ขยายเรื่องราวและวิธีการที่เหมาะสมไปยังเพื่อนร่วมงาน และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าภายในและภายนอก

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวก และเทคนิคสำคัญในการมีหัวใจบริการในตัวเองนั้น สามารถพัฒนาได้อย่างมีกระบวนการ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสไตล์ของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาตัวเองกับการเป็นบุคคลคุณภาพของทีมงานและองค์กรให้โดดเด่น สร้างความได้เปรียบการแข่งขันทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อทำให้เข้าใจและเห็นรูปแบบในการพัฒนาตัวเองอย่างมีเป้าหมาย
 2. เพื่อเพิ่มความสุข และความสนุกในการทำงานที่สามารถสร้างวิธีการได้อย่างสมดุล
 3. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม และต่อยอดให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

1 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

2 การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 • Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
 • Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
 • Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
 • Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน           
 • Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
 • Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

3 กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร 

 • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
 • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
 • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

 • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
 • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
 • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน  กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ
Visitors: 72,288