หลักสูตรพัฒนาแนวคิดงานบริการด้วยเทคนิค NLP

 หลักสูตรพัฒนาแนวคิดงานบริการด้วยเทคนิค NLP

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 "เปลี่ยนแนวคิดการทำงานบริการ ผสานผลสำเร็จอย่างยั่งยืน"

 

หลักการและแนวคิด

งานบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพของพนักงานในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจเกิดความคาดหวัง  ผสานต่อเป็นประสบการณ์ดีๆ ที่สร้างความภักดีกับองค์กรได้ยาวนาน

การเรียนรู้หลักการ NLP (Neuro Linguistic Programming) ช่วยให้นักบริการมีทักษะในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีมากขึ้น เพราะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความละเอียดในการฟัง ถาม และป้อนกลับข้อมูลเชิงบวก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Rapport

ข้อร้องเรียนจากลูกค้าเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นหลากหลายและตลอดเวลาขณะที่เราทำงานบริการ สิ่งที่ควรปฏิบัติคือการนำมาแยกแยะ วิเคราะห์ ตามกระบวนการ เพื่อนำมาจัดการข้อร้องเรียนได้เหมาะสม ทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ด้วย กรอบความคิด (Mindset) ของนักบริการมืออาชีพ

นักบริการมืออาชีพสามารถพัฒนา เทคนิค ทักษะ การสื่อสาร เจรจาต่อรอง การจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล และความรู้สึก ทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการ แล้วมานำมาประยุกต์ใช้ต่อเนื่อง  กับการสร้างมาตรฐานใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและได้ใจลูกค้าตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานบริการแบบมืออาชีพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสังเกตสัญญาณของลูกค้าเบื้องต้นอย่างมีรูปแบบ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิค ทักษะ และกระบวนการ ปรับพฤติกรรมบริการสไตล์ตัวเองที่ประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรในการบริหารข้อร้องเรียนสถานการณ์ต่างๆ

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานบริการ                       - หัวหน้า/ผู้จัดการ                    - ผู้สนใจและเกี่ยวข้อง

Visitors: 80,987