หลักสูตรยกระดับนักขายหน่วยรถให้เป็นมืออาชีพตัวจริง

หลักสูตรยกระดับนักขายหน่วยรถให้เป็นมืออาชีพตัวจริง

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 

" มืออาชีพตัวจริง นิ่งฟังเก่ง เร่งพัฒนาความสัมพันธ์ และเพิ่มยอดต่อเนื่อง"

 

หลักการและแนวคิด

นักขายหน่วยรถมืออาชีพตัวจริงมิใช่กำหนดด้วยอายุงาน เพราะความสามารถและทักษะนั้นพัฒนากันได้อย่างไร้ขีดจำกัด  ดั้งนั้นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง มีเป้าหมายชัดเจน ย่อมสร้างการเติบโตได้ไม่ยาก เพราะทุกองค์กรมีเส้นทางการเติบโตไว้ชัดเจน ผู้บริหารพร้อมสนับสนุน คนดี คนเก่งให้อยู่และเติบโตไปกับองค์กรอย่างแน่นอน

การพัฒนามีหลายวิธี เช่น ลงหน้างานจริง ปรึกษาผู้รู้ รับมอบหมายงานเพิ่ม รวมถึงการอบรมที่องค์กรลงทุนให้เป็นประจำ ดังนั้นหลักสูตรนี้สามารถต่อยอดการเรียนรู้ และสร้างรูปแบบการพัฒนาให้กับทีมงานได้อย่างมีรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการ เนื้อหา เหตุการณ์สมมติจากเรื่องจริง และการประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เห็นก่อนและหลังอบรม ด้วยการเลือกหยิบของผู้เรียนเอง เหมาะสมกับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับองค์กร

ทักษะและเทคนิคต่างๆ  ที่มีความจำเป็นต้องทบทวน และเพิ่มเติมในการยกระดับความสามารถนั้นได้นำมารวบรวมเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสนุกในการค้นคว้า เรียนรู้ ในสไตล์ที่ใช่ กับกลุ่มนักขายหน่วยรถที่ต้องการพิชิตเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพี่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคเชื่อมโยงกับเป้าหมายตัวเอง
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเสริมกระบวนการคิดในการวางแผนกลยุทธ์ให้เหนือชั้นมากขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างหลักการและรูปแบบการเป็นนักขายหน่วยรถระดับมืออาชีพ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมขยายพื้นที่แห่งความสำเร็จให้กว้างกว่าที่เป็น

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานขายหน่วยรถและผู้สนใจ   (ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป)                                

- หน้าหน้าและผู้จัดการทีมงานขาย

 

แนวทางการอบรมนักขาย

žการฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

žวิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

žสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง

žการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

 

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

1 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

2 การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 • Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
 • Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
 • Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
 • Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน           
 • Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
 • Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

3 กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร 

 • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
 • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
 • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง


ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

 • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
 • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
 • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน  กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ
Visitors: 78,589