หลักสูตรการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

หลักสูตรการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

Complaints management And optimization Services  

อาจารยสุณิชชา  ชอบชัย

ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

"ข้อร้องเรียน เป็นแบบฝึกฝน ผลคุ้มค่าหากบริหารได้ยอดเยี่ยม"

 

หลักการและแนวคิด

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการบริการที่ยอดเยี่ยม และประทับใจเหนือความคาดหวัง เพิ่มมากขึ้นทั้ง ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย หากทีมงานสามารถวางแผนได้อย่างสอดคล้องย่อมพิชิตใจลูกค้าให้อยู่หมัดได้อย่างแตกต่าง ดังนั้นการบริการที่ดีจึงจัดเป็นตัวชี้วัดทิศทางขององค์กรได้

การบริการของพนักงานหากมีระบบในการวางแผนได้อย่างรัดกุม และปฏิบัติได้จริง ย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

การบริการลูกค้า เป็นกิจวัตรของงานบริการดังนั้น ความคิด ความรู้สึก บุคลิกภาพรวมถึงน้ำเสียงที่สื่อออกมา ย่อมเป็นสัญญาณเชื่อมกับความคาดหวังของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ว่าจะสื่อสารกันได้อย่างลงตัว ติดขัด หรือขาดหายไปเลย จากการให้บริการของเราในฐานะผู้ให้บริการ

นักบริการมือใหม่หรือมืออาชีพแตกต่างกันดังนี้

  • การบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง
  • การมีความเชื่อ ความรักในการทำงานงานบริการมืออาชีพ
  • การวางแผนงานการทำงานอย่างเป็นระบบ
  • การเผชิญกับเหตุการณ์อย่างสร้างสรรค์

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ หากเราสามารถเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ-ความรู้สึก-การกระทำและพฤติกรรมได้ ภาพลักษณ์ของนักบริการมืออาชีพ ได้กับสมญานาม ProfessionalService

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจระบบงานบริการที่มีมาตรฐาน
  2. เพื่อพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  3. เพื่อกระตุ้นให้มีความเข้าใจ ยอมรับ พร้อมทั้งบริการลูกค้าอย่างมีความสุข
  4. เพื่อส่งเสริมให้มีเป้าหมายสร้างภาพลักษณ์ “Professional Service” สไตล์ที่เหมาะสม

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานส่วนงานบริการ/Call Center               - พนักงานขาย หรือที่เกี่ยวข้อง                    - หัวหน้างานฝ่ายบริการ                       

 

Visitors: 81,941