หลักสูตรบริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ (Service Culture)

 หลักสูตรบริการที่เป็นเลิศ : วัฒนธรรมบริการ (Service Culture)

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษา

( หลักสูตร 1 วัน )

"การบริการที่ใช่ ต้องมาจากใจพนักงานที่เป็นวัฒนธรรมบริการขององค์กร"

 

หลักการและแนวคิด

การสร้างวัฒนธรรมบริการ หากเรานำมาเปรียบกับการสร้างบ้านนั้น อยากให้มองเป็นการลงเสาเข็มให้บ้านมีความแข็งแรง ที่สามารถอยู่ได้คงทนไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม  เช่นเดียวกันหันมามองด้านธุรกิจ หากวัฒนธรรมบริการมีความมั่นคง แข็งแรง องค์กรอยู่ด้วยความแข็งแรงมั่นคง

การมีวัฒนธรรมบริการที่ดีก็เหมือนมีชุดพฤติกรรม (Common Set of Behaviors) ของคนในองค์กรที่ทำเหมือนๆ กัน ย่อมส่งผลลัพธ์คล้ายๆ กัน จะสร้างแบบถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นหรือเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน มีกระบวนการ วาระในการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ

ค่านิยมของคนในองค์กรที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เช่น มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีม ฯลฯ  เป็นหัวข้อที่สามารถนำมาพัฒนาต่อเป็นการสร้างเป็นวัฒนธรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถมองเป็นได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นความยั่งยืนขององค์กรได้อย่างสอดคล้อง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและองค์กรในการพัฒนาวัฒนธรรมบริการ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการผสานคุณสมบัติของตัวเองกับองค์กรอย่างสอดคล้อง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศด้วยตัวเอง
  4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีวัฒนธรรมบริการที่เป็นเลิศ

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานบริการ                       

- หัวหน้า/ผู้จัดการ                    

- ผู้สนใจและเกี่ยวข้อง

Visitors: 83,044