หลักสูตรพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (PC) 3 มิติ

โปรแกรมพัฒนาทีมงานขาย ณ จุดขาย (PC&POS)

>โปรแกรมเฉพาะพนักงานขาย 3-6 เดือน

>โปรแกรมผสมพนักงานขาย+หัวหน้าทีม 6 เดือน

>โปรแกรมผสมทั้งทีม พนักงานขาย+หัวหน้าทีมงานขาย+ผู้จัดการภาพ

***อัตราการให้บริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ cs.pplearning@gmail.com

สำหรับระดับพนักงาน

 • ทักษะการขายสำหรับการทำงานขาย ณ จุดขาย (PC&POS)
 • ทัศนคติในการทำงานขาย ณ จุดขาย(PC&POS)
 • บุคลิกภาพในการเป็นพนักงานขาย ณ จุดขาย(PC&POS)
 • คุณสมบัติสำคัญในการเป็นพนักงานขาย ณ จุดขาย (PC&POS)
 • ยกระดับความเป็นมืออาชีพด้วยทักษะต่อไปนี้
  - ทักษะการเจรจาต่อรอง  
  - ทักษะการสังเกตุ- ทักษะการสื่อสาร (ฟัง-พูด-สะท้อน)- ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า- ทักษะการบริหารความขัดแย้ง- อื่นๆ

สำหรับระดับหัวหน้า (Supervisor)

 • การบริหารทีมขาย พัฒนานักขาย
 • การบริหารยอดขาย
 • การบริหารลูกค้า
 • การเป็นพี่เลี้ยง
 • การเป็นที่ปรึกษา
 • การเป็นโค้ชทีมงาน
 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์

สำหรับกลุ่มผู้จัดการระดับภาค (Manager)

 • พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)
 • การสื่อสารและโน้มน้าวจูงใจ
 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารทีมให้ได้ใจและมีผลงาน
 • การบริหารลูกค้ากับการเพิ่มยอดขายของทีม
 • ฯลฯ

หลักสูตรพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (PC) 3 มิติ

 (Product Consultant (PC) Development 3D )

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 

“พนักงานขายหน้าร้าน ผสานจิต พิชิตใจ ให้ลูกค้าลดความกังวล นั่นคือการเพิ่มยอดขาย”

 

หลักการและแนวคิด

การทำงานขายประจำจุดขาย (PC) นั้นสิ่งที่ต้องเผชิญตลอดเวลาคือ พฤติกรรมของลูกค้าที่หลากหลายจนนำมาสะสมเป็นความรู้สึกเชิงลบต่อตนเองและคนรอบข้าง ลดทอนศักยภาพของตัวเองโดยไม่เจตนาหากเรียนรู้ เข้าใจ พร้อมพัฒนาตัวเองด้วยประเด็นสำคัญของการเป็นนักขายสม่ำเสมอนั้น จะสามารถนำสไตล์การขายแบบต่างๆ มาใช้ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

การพัฒนาเทคนิคและทักษะในการขาย (Selling Skill) ให้เป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วค่อยเริ่มหาความรู้ (Knowledge) ต่อยอดพัฒนาความเชี่ยวชาญทักษะ (Skill) แล้วผสานต่อเป็นคุณลักษณะ (Attribute) ของนักขายที่ทรงประสิทธิภาพ

การสร้างนิสัยใหม่ด้วยคุณสมบัติดีๆ ในการทำงานขายให้เป็นระบบ มีวินัย และเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สายตาลูกค้าอย่างยั่งยืน เพราะนักขายประจำจุดขายเป็นตัวแทนที่ทรงคุณค่าที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ทูตขององค์กร”

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพี่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการเป็นคนทำงานเชิงรุก และสนุกกับการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการทำงานขายหน้าร้านแบบมืออาชีพ และสร้างเสน่ห์ในแบบตัวเอง
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการขาย และการนำเสนอความเชี่ยวชาญให้น่าสนใจ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในการทำงานขายให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับองค์กร

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานประจำจุดขาย                           

- ฝ่ายการตลาด                     

- หัวหน้าหรือผู้จัดการงานขาย 

ธุรกิจที่เคยใช้บริการ(อบรม&งานที่ปรึกษากลุ่มพนักงานขายประจำจุดขาย PC&POS)

 • กล้องวงจรปิด
 • อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • อาหาร ขนม
 • อาหารแห้ง 
 • เครื่องดื่ม
 • ร้านอาหาร
 • รถจักรยานยนต์
 • รถยนต์
 • อุปกรณ์เครื่องมือช่าง
 • อุปกรณ์เครื่องครัว
 • อุปกรณ์เฟอรนิเจอร์
 • ร้าน-ห้างที่ขายสินค้าหลากหลาย
 • ร้านขายเครื่องเขียน
 • สถาบันติว
 • อื่นๆ 

 

 

Visitors: 80,987