หลักสูตรเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น

 หลักสูตรเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น (Excellence Telesales)

อาจารยสุณิชชา  ชอบชัย

ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 “การขายทางโทรศัพท์ สร้างความประทับใจ ใส่ใจแผนงาน บริหาร”

 

หลักการและแนวคิด

การแข่งขันทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน มีแนวคิดทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่ายหรือทำทั้งสองอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ซี่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงศักยภาพการบริหารองค์กร

เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันการใช้โทรศัพท์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ด้วยแนวคิดการลดเวลาการเดินทาง หรือด้วยการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

การขายทางโทรศัพท์เป็นการบริหารจัดการลูกค้าได้ ด้วยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพขององค์กร

ส่วนงานขายทางโทรศัพท์เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถในการทำงานด้วยวินัย จิดใจที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อเป็นคนเก่งขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักตัวเองในการทำงานขายทางโทรศัพท์ และสำรวจสุขภาพงานขายของตัวเอง ด้วยการค้นหานิยามงานขายทางโทรศัพท์ ด้วยตัวเองว่าเป็นงานที่ชอบและหลงไหลระดับใด
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการขายทางโทรศัพท์ ในมุมมองด้านบวก และสามารถพัฒนาเป็นกระบวนการขายของตัวเองในสไตล์ที่ตัวเองถนัด
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงานขายทางโทรศัพท์ได้บรรลุเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการทำงานขายทางโทรศัพท์ที่เหนือชั้นสไตล์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานขายทางโทรศัพท์                  

- ผู้จัดการทีมงานขาย

- พนักงานขาย                                   

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

Visitors: 78,586