หลักสูตรยกระดับความคิดและการสื่อสารจัดการงานบริการในภาวะวิกฤต

 หลักสูตรยกระดับความคิดและการสื่อสารจัดการงานบริการในภาวะวิกฤต

 (Raise Service mindset & Communication in a Crisis management)

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 

“พนักงานดี มีรูปแบบบริการ ลูกค้าประทับใจ ยกระดับมาตรฐาน ลดวิกฤตแน่นอน”

  

หลักการและแนวคิด

พนักงานบริการที่มีกรอบความคิด (Mindset) การทำงานด้วยใจรักในงานบริการ มักเรียนรู้คุณค่าตัวเองผสานกับคุณค่าองค์กรได้ดี จึงมีความสามารถในการปรับตัว แก้ไขปัญหาได้ดี หากแต่มีพนักงานอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องพัฒนาความรู้ (Knowledge) และพัฒนาทักษะ (Skill) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ (Attribute) หลักสูตรนี้สามารถช่วยให้ทีมงานมีพลังและรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ภาวะวิกฤตในงานบริการ คือสภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นปกติและหากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สามารถเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการที่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ และจัดการให้ผ่านได้ดี มีระบบ ไม่มีความวุ่นวาย หรือส่งผลเสียต่อองค์กรได้ นั่นคือคำตอบของการยกระดับงานบริการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริการที่เป็นระบบสามารถเชื่อมโยง ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ไว้อย่างมีรูปแบบถูกถ่ายทอดและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าการให้บริการย่อมมีรูปแบบและเอาอยู่ทุกสถานการณ์ เช่น การเตรียมตัว การเผชิญหน้า และภายหลังอย่างมีลักษณะนิสัยที่ดีเสมอ อีกทั้งสามารถดีไซน์วิถีการบริการได้ทันสมัย ตรงกับรสนิยมของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทุกขั้นตอนงานบริการมีความสำคัญมากหากทุกคนในองค์กรตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่ตัวเองถนัด ฝึกฝนบ่อยๆ แล้วนำมาระดมสมองกันสม่ำเสมอ นั่นคือคำตอบของการยกระดับมาตรฐานบริการที่เหนือคู่แข่งอย่างทรงพลัง “เป็นการสร้างโลกภายในสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง”

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพี่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และเรียนรู้หลักการสื่อสารในระดับบริหารจัดการภาวะวิกฤต
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใจตัวเองว่ามีศักยภาพมากพอในการสื่อสารเชิงป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างมีแบบแผน แม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะมีความแตกต่างกัน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ เทคนิค การแสดงออกด้านอารมณ์ และพฤติกรรมกับลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ 
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการดีไซน์ การประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับชีวิตจริงด้วยรูปแบบใหม่ (New Pattern)

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานบริการ                        

- หัวหน้าหรือ ผู้จัดการงานบริการ  

Visitors: 78,588