หลักสูตรพัฒนาหลักการ 5W2H กับทีมลูกค้าสัมพันธ์มืออาชีพ

 หลักสูตรพัฒนาหลักการ 5W2H กับทีมลูกค้าสัมพันธ์มืออาชีพ

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 "สร้างสัมพันธ์ที่ดี มีหลักการ ผสานการวิเคราะห์ มุ่งสู่มืออาชีพ"

 

 

หลักการและแนวคิด

การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นภารกิจสำคัญสำหรับธุรกิจยุค 4.0 เพราะพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรจึงมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมบริการ หรือทีมลูกค้าสัมพันธ์ให้มีความโดดเด่นครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายเช่นกัน

การพัฒนาทีมงานเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นจริงตามนโยบายขององค์กร หากองค์กรสามารถปั้นทีมงานบริการให้มีการส่งมอบบริการจากใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ  คือความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่สร้างคุณค่าร่วมกัน 

การนำหลักการ 5W2H มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากในการการพัฒนาทีมงานให้มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ให้ยั่งยืนพร้อมการปรับเปลี่ยนการบริการให้สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย พนักงาน และลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

  1. เพี่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานบริการ,ลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์หลักการ 5W2H กับการทำงานได้อย่างสอดคล้องและยืดหยุ่น
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการระดมสมองกับสถานการณ์จริงได้อย่างเข้าใจและต่อยอดได้ดี
  4. เพื่อให้ผู้เรียนกล้าขยายพื้นที่ความคุ้นชิน(Comfort Zone) ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานขาย                                       

- ผู้จัดการส่วนงานดูแลลูกค้า

- พนักงานบริการ                                   

- พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์


Visitors: 78,589