หลักสูตรสร้างMindset การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรสร้าง Mindset การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

 

หลักการและแนวคิด

การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพมาจากกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี ประกอบด้วย ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ และความรู้ ในเรื่องที่เจรจาต่อรองกันในประเด็นสำคัญที่เจรจากัน นับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความคิดของตัวเองด้วยคำว่า “มาตรฐาน” จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจึงสามารถจูงใจแนวความคิดผู้อื่นได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมของตัวเองก่อนเสมอ

การเจรจาต่อรองเป็นการทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้รับจุดประสงค์ของแต่ละฝ่าย โดยที่มีความเต็มใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เปรียบเสมือนชนะทั้งคู่ (WIN:WIN) จึงจะเรียกได้ว่าเป็น “การเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ” อย่างแท้จริง

การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น จะทำให้ผลงานได้ตามวัตถุประสงค์และได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ทั้งในเรื่องของงาน, ชีวิตส่วนตัว, การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการจูงใจผู้อื่นได้ดีนั้น ควรเริ่มต้นจากการมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร  และพันธมิตรทางธุรกิจด้วยความเข้าใจอย่างจริงใจ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นมากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นจากการเจรจา
  3. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรอง
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตามด้วยการพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพก่อนเสมอ

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

-  พนักงานขาย               - พนักงานการตลาด 

- ผู้ที่มีความสนใจ            - หัวหน้า ผู้จัดการงาน ผู้บริหาร

Visitors: 78,586