หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทีมงานขาย หลักสูตร 2 วัน

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทีมงานขาย

(Change Management for Sales Team Leader)

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย ( หลักสูตร 2 วัน )

 "ผู้นำทีมงานขายที่ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยภาวะผู้นำ…สร้างคน สร้างระบบ และสร้างผลงาน"

 

หลักการและแนวคิด

การตลาดยุค 4.0 ให้ความสำคัญกับลูกค้า การสืื่อสาร และข้อมูลเชิงเทคโนโลยี เป็นสำคัญ การเป็นผู้นำทีมงานขายที่ต้องถ่ายทอดนโยบายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นจึงควรตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสร้างผลงานได้ตามกลยุทธ์ขององค์กร

องค์กรที่จะสามารถเป็นผู้นำทางการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องนั้น มักให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำทุกระดับเพราะกลุ่มนี้เป็น Change Agent ให้มีความคิดเชิงกลยุทธ์กับการขับเคลื่อนทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มด้วยการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการเป็นผู้นำทีมงานขายภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ผู้นำทีมงานขายที่มีความสามารถนำสถานการณ์หรือสิ่งเร้าด้านลบมาแปลงเป็น Passion >Attitude >Motivation  ในการบริหารทีมงานได้ดีนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพองค์รวมของทีมงานขายได้อย่างชัดเจน  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตลอดไป

 

วัตถุประสงค์

- เพี่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดทางการขาย (Selling Management Mindset) ที่ดีกับการเปลี่ยนแปลง

- เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ในการบริหารจัดการทีมงานขาย

- เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการผสานการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสู่การสร้างสไตล์ใหม่ของตัวเอง

- เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการโน้มน้าวจูงใจทีมงานขายในแบบ…โค้ชนักขายได้ยอด และได้ใจ

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- หัวหน้างานขาย                                   

- ผู้จัดการทีมงานขาย

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด               

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนงานขายและการตลาด

 

 

หัวข้อหลักในการพัฒนา

 

Day I :

การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง   

 • ชวนสำรวจตัวเองพร้อมนำมาวิเคราะห์ก่อนลงสนาม   (Selling Management Mindset)
 • คุณคิดอย่างไรกับการเป็นผู้นำทีมงานขาย ?
 • คุณรู้สึกอย่างไรกับคำว่า “การเปลี่ยนแปลง”?
 • เมื่อพบสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณมีความกังวลใจเรื่องอะไรบ้าง ?
 • คุณปฏิบัติอย่างไรในการบริหารจัดการกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง?
 • คุณมีคุณสมบัติเด่นอะไรในการเป็นผู้นำทีมงานขาย  / เพราะอะไร ?
 • Workshop : เปิดศักยภาพตัวเองในฐานะผู้นำทีมงานขาย  กิจกรรม (Word of Change)


ผู้นำทีมการเปลี่ยนแปลงทีมงานขายคุณภาพด้วยคุณค่าร่วมกัน   

 • คุณสมบัติของผู้นำทีมงานขาย…ที่องค์กรต้องการ
 • หลุมพรางทางความคิด…ในฐานะผู้นำทีมงานขาย
 • เทคนิคการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด
 • หลักการประยุกต์ใช้กับอุปสรรค์ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
 • Workshop : กรณีศึกษาสถานการณ์ต่างๆ  กิจกรรม  VDO สด (E+R=O) 

 

ประเด็นสำคัญในการเป็นผู้นำทีมงานขายอย่างมืออาชีพ  

 • การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership within you)
 • การบริหารงานขาย (Selling Tools Management)
 • การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)
 • Workshop : เลือกประเด็นสำคัญในการพัฒนาตัวเอง กิจกรรม (Card of Life)


เรียนรู้หลักการของบทบาทต่างๆ ในการพัฒนาทีมงานคุณภาพ…ให้ได้ยอดขายและได้ใจ 

 • หัวหน้า, ผู้จัดการ (Manager
 • ผู้นำ (Leader)
 • พี่เลี้ยง (Mentor)
 • ที่ปรึกษา (Consult)
 • โค้ช (Coach)
 • Workshop : กำหนดบทบาทที่ชอบ/ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์และลักษะของทีมงาน


การบ้านสำหรับฝึกฝน

 

Day II :

การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สร้างทีม…การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 • ชวนคิดชวนคุยแนวทางการสร้างทีมทรงประสิทธิภาพ (Mind Mapping @ Your Team)
 • นิยามคำว่า “ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง”
 • นิยามคำว่า “นักขาย”/“ทีมงานขาย”/ลูกน้อง
 • ภาพลักษณ์ “ทีมงานขายทรงประสิทธิภาพ” กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในใจคุณ
 • ลักษณะของผู้นำในดวงใจของทีมงาน
 • ความรู้สึกของคนในทีม กับภาวะผู้นำของคุณ
 • Workshop : เปิดใจ ยอมรับ …เป็นคนใหม่ในคนเดิม  กิจกรรม (Passion of Success)


หลักการเปิดใจ และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้อื่น 

 • หลักการธรรมชาติของมนุษย์
 • หลักการอ่านคนให้รู้ใจ ( DISC )
 • หลักการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
 • หลักการฟังเชิงรุก (Active Listening)
 • หลักการป้อนกลับข้อมูลเชิงบวก (Positive Feedback)
 • Workshop : เลือกหลักการที่ชอบ และประยุกต์ใช้กับทีมงาน กิจกรรม (Motivation ofMind)


พัฒนาทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

 • การคิดเชิงบวกกับสถานการณ์…สร้างบรรยากาศ
 • การสื่อสารและประสานงานเชิงระบบ…สร้างผลงานร่วม
 • การโน้มน้าวและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา…สร้างความไว้วางใจ
 • การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ…สร้างความเป็นหนึ่งเดียว
 • การจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์…สร้างความเข้าใจ
 • Workshop : ประยุกต์แสดงละคร…แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ กิจกรรม (Role playing)


ผู้นำพลังคิดเชิงบวก…สร้างทีมงานขายทรงประสิทธิภาพ 

 • ภาพลักษณ์ทีมงานในอุดมคติ
 • ปัจจัยสำคัญที่ทีมงานขายควรมีร่วมกัน
 • องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
 • กฎทองของผู้นำพลังคิดเชิงบวกกับการเปลี่ยนแปลง
 • การสร้างทัศนคติที่ดีกับการสร้างทีม
 • ผู้นำในอุดมคติ…ที่ทีมงานอยากบอก
 • Workshop : กิจกรรม(Positive Attitude of Leader)


การบ้านสำหรับฝึกฝน

Visitors: 83,043