หลักสูตรนักขายสายพันธุ์ใหม่ยุค 4.0 กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสู่เป้าหมาย

หลักสูตรนักขายสายพันธุ์ใหม่ยุค 4.0 กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสู่เป้าหมาย

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

( หลักสูตร 1 วัน )

 

 "นักขายคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสนุกกับความท้าทายอย่างไร้ขีดจำกัด "

 

หลักการและแนวคิด

การทำงานในบทบาทนักขายยุค 4.0  มีความจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงภายนอกส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างรวดเร็ว  ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ประเทศไทยมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนองค์กรสูงมาก  ดังนั้นนักขายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองกับการทำงานร่วมกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

นักขายยุคปัจจุบันมีความสามารถและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และทักษะการขาย (Hard Skill) เป็นสัดส่วนสูงมาก ดังนั้นหากได้มีการพัฒนาดึงศักยภาพที่มีอยู่มาเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านการสื่อสารและจิตใจ (Soft Skill) ให้มีส่วนผสมลงตัว  มั่นใจว่าการทำงานของนักขายจะมีความสุข และสนุกกับการทำงานและเป็นนักขายที่มีแรงบันดาลใจในการทำงานขายให้บรรลุเป้าหมายได้จากภายในตัวเองสู่ภายนอก ย่อมเอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง และมีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ  

การพัฒนานักขายให้มีความสามารถสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร จะสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้เพราะหลักสูตรนี้สร้างให้นักขายสามารถขยายศักยภาพได้อย่างมั่นใจและต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพี่อให้นักขายติดตั้งแนวคิดการทำงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุค 4.0
 2. เพื่อให้ทีมขายมีแรงบันดาลใจในการทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมายด้วยความสนุกและท้าทาย
 3. เพื่อให้ทีมงานขายมีกระบวนการเตรียมตัว วิเคราะห์ และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
 4. เพื่อให้นักขายมีแนวทางในการพัฒนาระบบงานขายในแบบของตัวเองให้สอดคล้องกับองค์กร

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานขาย                                       - ผู้จัดการทีมงานขาย

- เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย                        - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 

แนวทางการอบรมนักขาย

žการฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

žวิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่

žสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง

žการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

 

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

1 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

2 การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 • Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
 • Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
 • Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
 • Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน           
 • Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
 • Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

3 กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

 

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร 

 • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
 • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
 • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

 

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

 • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
 • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
 • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน  กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 

 

 

 

Visitors: 78,589