หลักสูตรการบริการจัดการงานขายอย่างมืออาชีพ

 หลักสูตรการบริการจัดการงานขายอย่างมืออาชีพ

 โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

"นักขายมืออาชีพ ต้องเก่งงานขาย เก่งพัฒนาคน และเก่งการจัดการ ร่วมกับคู่ค้าอย่างยอดเยี่ยม "

 

หลักการและแนวคิด

การบริหารจัดการงานขายที่ต้องการประสบความสำเร็จ จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้านักขายขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ก็จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้

ปัจจุบันธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขันแบบไร้พรมแดนระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ด้วยเหตุผลนี้ธุรกิจจึงต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ธุรกิจจะต้องปรับปรุงการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน 

กุญแจสำคัญอันหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะขององค์กรและทีมงานที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะก็คือ องค์กรมีภาพที่ชัดเจนต่อสิ่งที่สร้างขึ้นมาร่วมกัน ด้วยความเข้าใจและกระตือรือร้นในด้านเป้าหมายหลักและการแบ่งปันค่านิยมร่วมแก่กัน ทั้งค่านิยม (Valves) พันธกิจ (Mission) ร่วมกับคู่ค้าจาก จากการนักขายซึ่งถือเป็นทูตขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพี่อสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ ให้กับ ทีมงานขาย ด้วยเรื่องสำคัญ 9 เรื่อง ที่ต้องดำเนินการ
  2. เพื่อทำให้ ทีมงานขาย สามารถพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเองได้ ด้วยตัวเอง และนำไปพัฒนาทีมงานและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ารายสำคัญ
  3. เพื่อกระตุ้นให้ ทีมงานขาย  นำวิสัยทัศน์ ขององค์กร ไปสื่อสารและสร้างทีมงานของลูกค้ารายสำคัญ ให้มีประสิทธิผลเป็น” ทีมเวิร์ค “ ที่สร้างสรรค์ ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการให้สามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองด้วยความมั่นใจและครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือกกำหนดเอง

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานขาย                                    

- ผู้จัดการทีมงานขาย

- เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย                  

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด 

Visitors: 75,931