หลักสูตรสุดยอดนักขายเชิงรุกยุค 4.0

หลักสูตรสุดยอดนักขายเชิงรุกยุค 4.0

โดย อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

( หลักสูตร 1 วัน )

 

"นักขายเชิงรุก สนุก และมีความสุขกับการทำงานขายให้ทะลุเป้าหมาย "

 

หลักการและแนวคิด

การทำงานในบทบาทนักขายเชิงรุกยุค 4.0  มีความจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงภายนอกส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างรวดเร็ว  ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ประเทศไทยมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนองค์กรสูงมาก  ดังนั้นนักขายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองกับการทำงานร่วมกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

นักขายยุคปัจจุบันมีความสามารถและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และทักษะการขาย (Hard Skill) เป็นสัดส่วนสูงมาก ดังนั้นหากได้มีการพัฒนาดึงศักยภาพที่มีอยู่มาเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านการสื่อสารและจิตใจ (Soft Skill) ให้มีส่วนผสมลงตัว  มั่นใจว่าการทำงานของนักขายจะมีความสุข และสนุกกับการทำงานและเป็นนักขายที่มีแรงบันดาลใจในการทำงานขายให้บรรลุเป้าหมายได้จากภายในตัวเองสู่ภายนอก ย่อมเอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง และมีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ  

การพัฒนานักขายให้มีความสามารถสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร จะสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้เพราะหลักสูตรนี้สร้างให้นักขายเชิงรุกขยายศักยภาพได้อย่างมั่นใจและต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพี่อให้นักขายติดตั้งแนวคิดการทำงานในรูปแบบที่สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0
  2. เพื่อให้ทีมขายมีแรงบันดาลใจในการทำยอดขายเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายด้วยความสนุกและท้าทาย
  3. เพื่อให้ทีมงานขายมีกระบวนการเตรียมตัว วิเคราะห์ และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
  4. เพื่อให้นักขายมีแนวทางในการพัฒนาระบบงานขายในแบบของตัวเองให้สอดคล้องกับองค์กร

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงานขาย                                       - ผู้จัดการทีมงานขาย

- เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย                        - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

 

กรอบในการดำเนินการฝึกอบรม

 

Visitors: 83,044