อ.สุณิชชา ชอบชัย (ปั้นทีมขาย,การตลาด,บริการและจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับหัวหน้างาน)

าวน์โหลดประวัติวิทยากร               ดูVDO                Clickหลักสูตรที่วิทยากรเชี่ยวชาญ      >> ไปหน้ารวมวิทยากร

อ.สุณิชชา, วิทยากร, คอร์ส, หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา, pp

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย 

 

line ติดต่อ, วิทยากร, pp, อ.สุณิชชา    

       

095-537-4428

ทรติดต่อกดเลย

     วิทยากรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันโค้ชไทย และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ทักษะการโค้ช (Coaching) และได้ลงสนามจริงทั้งการเป็นวิทยากรสอนในคลาสแบบ 30 คน Training and Group Coaching  และแบบ 1:1 Coaching ด้วยกระบวนการมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวโค้ชชี่เอง

 
     ประสบการณ์สอนนักขายประจำจุดขาย (PC/POS) จำนวน 300 -1,000 คน เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้นักขายมีความมั่นใจในการเป็นนักขายของตัวเอง และสามารถสร้างเทคนิคการขายใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเทคนิคการเปิด-ปิดการขายใน 30 วินาทีที่สร้างความประทับใจ สนับสนุนให้นักขายทุกคนมีความกล้าหาญ ในการพัฒนา ฝึกฝน ปฏิบัติจริง พร้อมให้เทคนิค กรอบความคิด รูปแบบที่สำเร็จ และดึงศักยภาพด้วยกระบวนการโค้ช 

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการ สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง  www.pplearning.com, www.pplearnonline.com

- วิทยากร และโค้ชพัฒนาศักยภาพ 

- ที่ปรึกษาธุรกิจ

 

ความเชี่ยวชาญ 

- งานขาย บริการ และการตลาด

- ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ

- การโค้ช /ฟา /เทรนเนอร์

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา

In-House

Public

Group

Online

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาทักษะหัวหน้างาน         
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาพัฒนานักขายประจำจุดเพื่อเพิ่มยอดขาย (PC, POS)        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาสุดยอดนักขาย Telesale        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนายกระดับนักขายหน่วยรถ        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการบริการที่เป็นเลิศ        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาผู้นำทีมขายเชิงกลยุทธ        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการบริหารยอดขายสำหรับผู้จัดการทีมขาย        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการเจรจาต่อรอง         
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการสื่อสารกับลูกค้า         
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาบริหารความขัดแย้ง        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการสื่อสารสำหรับผู้นำ        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการทำงานเป็นทีม
T
eamwork
       
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Train the Trainer        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Train the Trainerในองค์กร         
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Smart KPIs        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Smart OKRs        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการทำงานเชิงรุก        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Leader as a Coach        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Core Value และสร้างจิตสำนึกการรักองค์กร        
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาการสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน        

หลักสูตรอื่นๆ

ประวัติการศึกษา                                                                                                  

- ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (Management) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ความเชี่ยวชาญ

 ประสบการณ์การสอน  : โค้ชชิ่งโปรแกรมพัฒนาบุคลากรแบบต่อเนื่อง (2-8รุ่น/ปี) 

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการรับรองการสอน ในหมวดต่างๆ เช่น

              หมวดงานขาย งานการตลาด และบริการ (Sales/Marketing/Service)

          หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ และพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Leadership/Supervisor)

          หมวดการบริหารจัดการด้วยเครื่องมือบริหารงาน (solution Tools for Management)

          หมวดการพัฒนาตัวเอง (Self Development)

          หมวดการโค้ช (Coaching)

          ที่ปรึกษาด้านงานกลยุทธ์ธุรกิจ,การขาย,การบริการทางโทรศัพท์,Tele Sales,CRM  และ Call Center

          ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการในองค์กร, ระบบงานบริการ และ Logistics

          โค้ชพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching

          ผู้จัดการโครงการวิทยากรออนทัวร์ทั่วประเทศ 

          ผู้บริหารสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง/พีพีเลิร์นออนไลน์   

 

กลุ่มหลักสูตรฝึกอบรมที่ถนัดและเชี่ยวชาญ

- ทักษะการโค้ช(Coaching Skill) / Leader as a Coach 

- ภาวะผู้นำ /ผู้นำเชิงกลยุทธ์

- เทเลเซลล์ และเทเล มาร์เก็ตติ้ง

- การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์

- ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

- การพัฒนาทีมงานขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

- การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานประจำจุดขาย (PC)

- การสื่อสารและจูงใจสำหรับผู้นำ

- สุดยอดการบริการ/ การให้บริการทางโทรศัพท์ / Call Center และการบริหารข้อร้องเรียน 

 

กลุ่มหลักสูตรยอดนิยม ที่ลูกค้าไว้วางใจให้จัดเป็นโปรแกรมต่อเนื่อง 

- การพัฒนาหัวหน้างาน และพัฒนาภาวะผู้นำ

- พัฒนาทักษะการโค้ชชิ่ง และการเป็นพี่เลี้ยง

- การเป็นโค้ชที่ดีขององค์กร

- การสร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

- การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์

- พัฒนาการทำงานด้วย 7Q

- เทคนิคการเป็นวิทยากร(Train The Trainer By Coaching)

- การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

- Coaching Skill

- Leader as a Coach

- เทเลเซลล์ และเทเล มาร์เก็ตติ้ง

- สุดยอดการบริการอย่างเหนือชั้น

- การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานประจำจุดขาย (PC)

- การพัฒนาพนักงานขายประจำจุดขาย (PC)

- การสื่อสารและการจูงใจในการทำงาน

- Core Value และสร้างจิตสำนึกการรักองค์กร

- Generation in work Place (All Gen / Y,X,B)

- Service Mindset To Success

- Excellence Service

- Service Mind


ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้บริหารทีมงานดูแลลูกค้าและทีมพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมสไตล์โค้ชชั้นนำของไทย

- ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมศูนย์ภาคตะวันตก

- ผู้บริหารส่วนสำนักบริหารกรรมการผู้จัดการ (Assistant to Managing Director)

- ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ

- ผู้ก่อตั้งและพัฒนาทีมงบริการลูกค้าสัมพันธ์(CRM และ Call Center)

- ผู้บริหารทีมงานเทเลเซลล์และเทเลมาร์เก็ตติ้ง (Telesales and Tele Marketing)

- ผู้บริหารทีมงานขาย ณ จุดขาย ในห้างสรรพสินค้า (POS/PC)

- ผู้บริหารเส้นทางนักขาย (Sales Career Path) และพัฒนาทีมงานขายเชิงกลยุทธ์

- ผู้บริหารงานวางแผนการผลิต (Production Planning)

- ทีมงานตรวจสอบและกำหนดระบบโครงสร้างสูตรผลิต (ฺBOM) ร่วมกับทีมงานวิจัยพัฒนาสินค้า

- ผู้บริหารงานและกำกับดูแลระบบงานฝ่ายผลิตด้วย Standard Time

- ผู้บริหารงานสินค้าคงคลัง (Stock) และทีมตรวจสอบงานฝ่ายจัดซื้อโรงงาน

- ผู้บริหารทีมงานและวางระบบการจัดส่ง (Logistics)

 

ประสบการณ์งานที่ปรึกษา

- บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด

- บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์อินดัสรี จำกัด

- บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด                 

- บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด

- บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ จำกัด

 

ประสบการณ์เป็นทีมวิทยากรร่วม (Co coach) กับโค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ในองค์กรชั้นนำ

- วิทยากรร่วมกับหลักสูตรเดี่ยวและโปรแกรมต่อเนื่องกับองค์กรชั้นนำมากมาย

- Co coach กับหลักสูตรโค้ชชิ่งทีมผู้บริหารระดับสูง

- ทีมงานโครงการแบ่งปันความรู้ด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching

- ผู้อำนวยการโครงการวิทยากรออนทัวร์ทั่วประเทศ

 

  

องค์กรบางส่วนที่ไปสอน

 

 หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ/หมวดขายและบริการ/และหมวดอื่นๆ (Soft Skill) 

 • บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) จำกัด
 • บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด           
 • บริษัท ดี เบส โฮลดิ้ง จำกัด                                                                         
 • บริษัท ไทย คิคูวา จำกัด  
 • บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)                               
 • บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด                                                         
 • บมจ. ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท อินโดรามา จำกัด                                                           
 • บริษัท พัฒน์กล จำกัด
 • บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จำกัด                           
 • บริษัท วีไอวี กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท วินเนอร์ กรุ๊ป จำกัด                                                                       
 • บริษัท โออิชิ จำกัด
 • โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา)                                                           
 • บริษัท ฮิตาชิ คอนซูเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด                                         
 • บริษัท ฮิตาชิ เซลส์ ประเทศไทย จำกัด
 • ไทยเทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด                                               
 • บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท รอซโซ่ จำกัด                                                                     
 • โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ                                                                         
 • บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท โรม อินทิเกรเตทซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                   

 

 หมวดการสอนงาน (Coaching)  

 • บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (7-11)                                       
 • กรมชลประทาน                                         
 • บริษัท อินโดรามา จำกัด                                   
 • บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด       
 • ASM Security Management Company

 

 1:1Coaching (ระดับหัวหน้าและผู้จัดการ) 

 • บริษัท ดี เบส โฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัทซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 

หมวดงานขายและบริการ 

 • กรุงศรีออโต้                                                      
 • บริษัท ฮอนด้า ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • Terminal 21Shopping Mall                               
 • บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
 • บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด                                                   
 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์)
 • บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด                                 
 • บริษัท เดอะเดลี่เฮ้าส์ เน็ตเวอร์ค จำกัด
 • บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ จำกัด                                                                 
 • บริษัท ทีเคเอส สยามเพรส แมนเนจเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท รอซโซ่ จำกัด                                                                 
 • บริษัท ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม จำกัด
 • บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

     

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ากลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม) 

 • บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์โอเชียเนีย จำกัด
 • บจก.ไทรอัมพ์มอเตอร์ไซเคิลส์(ไทยแลนด์)
 • บจก. คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย)
 • บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด (FUJITSU)
 • บริษัท อลูคอน จำกัด
 • บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บุญรอด บริวเบอรี่ จำกัด
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) TUF
 • PZ Cussons (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จำกัด
 • บริษัท พี เอส  สหยูเนี่ยน (ปทท.) จำกัด
 • บริษัท มิค อินดัสตรีส์ (ปทท.) จำกัด
 • บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จํากัด
 • บริษัท เอกไทยเคมี จำกัด
 • บริษัท บริษัทไทยยูเนียนฟีดมิลล์ จำกัด
 • บริษัท ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอสทีฟเอ็นจิเนียคอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วินเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด (Thai NOK)
 • บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ปทท.) จำกัด 
 • บริษัท แบ็กส์ แอนด์โกล์ฟ จำกัด
 • บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
 • บริษัทไทยคาร์ตอน (รังสิต) เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด
 • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
 • บริษัท ไอเซิร์ฟ จำกัด
 • บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
 • บริษัท พีเจ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เอ็น เอช เค สปริง จำกัด
 • บริษัท บุญรอด ปทุมบริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท อีเกิ้ล ออตาวา จำกัด
 • บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ลัคกี้เฟรม จำกัด
 • บริษัท ฟินมอร์ จำกัด
 • บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท วาย เอส เอส จำกัด
 • บริษัท ไมน์ฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยแอลลิแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง &คอนสตรัคชั่น จํากัด
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คลาเรียนท์มาสเตอร์แบทช์
 • บริษัท สยามสเตนเลสสตีล จำกัด
 • บริษัท เอช วี ฟิลล่า
 • บริษัท ศรีบริสุทธิ์
 • บริษัท อุบลไบโอทานอล จำกัด
 • บริษัท โยชิโมโตะ เฟล็กโซ่ พรินติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง
 • บริษัท เคนดอลล์  แกมมาตรอน จำกัด
 • บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อุตสาหกรรมตราอูฐ จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โฮย่า กลาส ดีสค์ (ปทท.) จำกัด
 • บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ท จำกัด (2โรงงาน)
 • บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท เจียไต๋กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท กรีนไลน์ จำกัด
 • บริษัท แอลเอฟเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสอีไอ จำกัด
 • บริษัท เว้งโฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์โปรโอเวอร์ซีส์อิ้งค์ จำกัด
 • บริษัท ไทยนิปปอนด์เพ้นท์ จำกัด
 • บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด
 • บริษัท อิเมอร์สัน จำกัด
 • บริษัท ไอทีแอพลิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท สยามวู้ดแลนด์ จำกัด
 • บริษัท ซีพี แอนด์ เค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์)
 • บริษัท นวภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ธีซีส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (POLO)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (มิตรภูหลวง จ.เลย)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (จ.สุพรรณ)
 • บริษัท เอสเตท ครีเอชั่น จำกัด
 • บริษัท ไมเออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
 • บริษัท ไฮเทคนิทชู จำกัด
 • บริษัท เอส พาเนล จำกัด
 • บริษัท ยิบอินซอย แอนด์ แย๊คส์จำกัด
 • บริษัท สปีดมาร์ค ทรานสปอร์เตชั่น จำกัด
 • บริษัท เกรียงไทยวัฒนา
 • บริษัท แอพลิแคท จำกัด
 • บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด
 • บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
 • บริษัท โอเอซีส จำกัด
 • บริษัท พีซีเอส จำกัด

 

โค้ชชิ่งโปรแกรม (ลูกค้ากลุ่มการเงิน/ธนาคาร/ประกันภัย) 

 • บจก. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส (มหาชน)กรุงศรีออโต้

 • ธนาคาร เกียรตินาคิน

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • บริษัท เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ จำกัด

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

 • บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด

 • บริษัท LMG ประกันภัย จำกัด

 • บริษัทสยามไมล์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 

โค้ชชิ่งโปรแกรม (ลูกค้ากลุ่มบริการธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย) 

 • บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (7-11)
 • บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซนเตอร์
 • บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโยต้า นนทบุรี
 • บริษัท เลอโนโว จำกัด
 • บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท กรุนด์ฟอส (ปทท.) จำกัด
 • บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (ศูนย์นิสสันเชียงราย)
 • บริษัท นิวบูติค ซิตี้ จำกัด
 • บริษัท สยามคอสมอส เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ไทยเอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท แอมโบรสไวน์ จำกัด
 • บริษัท ลีโอเทคโนโลยีแอนด์มาร์เกตติ้งจำกัด
 • บริษัท สิทธิพร แอทโซซิเอท จำกัด
 • บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
 • บริษัท ยู.เอส. ซัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
 • บริษัท แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท ฮงฮวด จำกัด
 • บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • LF Logistic Co.,LTD.
 • บริษัท ณัฐพงษ์ มอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

 

โค้ชชิ่งโปรแกรม (ลูกค้ากลุ่มบริการ สื่อสาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้าง และอื่นๆ) 

 • บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซนเตอร์
 • บริษัท ดิเอราวันกรุ๊ป จำกัด
 • โรงแรมคามาลายา สมุย
 • โรงแรมเดอะไลบราลี่
 • โรงแรม ที เค พาเลซ
 • โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา)
 • ไอยราบีช โฮเตล แอนด์ พลาซ่า
 • โรงแรมเคซี รีสอร์ทแอนด์สปา
 • โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
 • โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
 • สมาคมโรงแรม (กลุ่มทรัพยากรมนุษย์)
 • โรงแรมแอบโซลูท
 • บริษัท อิมพีเรียลพลาซ่าจำกัด (สำโรง)
 • Simply Asia Food
 • Terminal 21 Shopping Mall
 • Bludeck  Co.Ltd.
 • บริษัท ดีเบสโฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ASM Security Management Company
 • สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
 • สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

 

โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้าหน่วยงานราชการและรัวิสาหกิ 

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
 • สถาบันส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • กรมชลประทาน
 • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
 • โรงเรียนสตรีจุลนาค
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                        
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                        
 • การไฟฟ้านครหลวง                        
 • กรมสุขภาพจิต                        
 • วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว                        
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                        
 • สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม ของอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย 

 • โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)
 • หลักสูตรเคล็ดไม่(ลับ)เทคนิคการสอนแนว Training & Group Coaching
 • หลักสูตรเทคนิคการเขียนหลักสูตร
 • หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือการสอนสำหรับวิทยากร
 • หลักสูตร HR เป็นโค้ชขององค์กร
 • หลักสูตร HRD กับการการวางแผนการอบรมในการพัฒนาองค์กร
 • หลักสูตรการพัฒนาและอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น
 • หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • หลักสูตรสุนทรียะสาธก (Appreciative Inquiry) AI
 • หลักสูตรพัฒนาการเป็นนักเขียน
 • หลักสูตร Life & Planning to Success
 • หลักสูตร ปลดล็อคศักยภาพสู่ความสำเร็จ
 • หลักสูตรเทคนิคการเป็นโค้ช (Coaching Skill)
 • หลักสูตรจิตวิทยาและจิตใต้สำนึก (NLP)
 • หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการโค้ช (รวมศาสตร์ต่างๆ)
 • หลักสูตรพัฒนาการโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach)
 • หลักสูตรเทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช
 • หลักสูตร Finding Life Purpose & Passion By Coach Vas สถาบันLife University
 • หลักสูตรPCCP สถาบันไทยโค้ช International Coach Federation  (ICF)
 • หลักสูตรจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) สถาบันโค้ชไทย
 • หลักสูตรไพ่แห่งชีวิต(Powerful Coaching Using the Card Of Life) สถาบันโค้ชไทย 

 

ผลงานเขียนหนังสือ-Ebook

 

    หนังสือ e-book proactive people
 

 บรรยากาศการเรียนการสอน

Visitors: 81,939