หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

หลักสูตรการทำงานเป็นทีม (Teamwork To Success)

(หลักสูตร 1 วัน)

วิทยากรสถาบัน พีพีเลิร์นนิ่ง

"หากทีมจะเวิร์คได้ คุณนั่นแหละที่ควรเวิร์คก่อน "

.....................................................

หลักการและแนวความคิด

"ทีม" เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เราไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นความสาเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิผลได้เต็มร้อย หากขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยี่ยมเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกลุ่มคนที่ เรียกว่า "ทีม"

» ทุกคนต่างก็รู้ดีว่า การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรทำ เพราะเป็นเรื่องสาคัญมาก โดยการให้ความสาคัญกับเป้าหมายส่วนรวม มากกว่าเป้าหมายส่วนตัว กำหนดสิ่งที่ยึดถือร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์, ค่านิยม, เป้าหมาย, แผนงาน และผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนและแม่นยำ จะทาให้ทีมประสบความสาเร็จได้ (Teamwork)

»  การทำงานในระบบทีมเวิร์ค (Teamwork) นั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ 1 มิติของงาน และ 2 มิติของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจารณาปัญหาทางด้านจิตวิทยาก่อนเสมอ เพราะเขาจะไม่ต้องการวิชาการใดๆ เลย ถ้าหากความรู้สึกในการทางานร่วมกันยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมได้ การทาให้พนักงานเข้าใจ ปัจจัยที่สาคัญ และองค์ประกอบสาคัญของทีมย่อมทาให้เกิดทีมเวิร์ค (Teamwork) ขึ้นในองค์กร

จุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

» เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมได้ประเมินตัวเอง
» เพื่อชี้ชวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เลือกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทางานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้ทีม
   บรรลุเป้าหมาย (Teamwork)

» เพื่อกำหนดปัจจัยสาคัญร่วมกันภายในทีม ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรโดยนำมาจากแนวความคิดของบุคลากรภายในทีมเดียวกัน
» เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาของแต่ละคนด้วยตัวเอง เพื่อนำมาใช้ในการทางานเป็นทีมที่ดีเลิศ (Team Spirit)

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

ทีมเวิร์ค (Teamwork) ทีมในฝันในแบบคุณ
» ชวนคุย ชวนคิด หาทีมในฝัน
» สำรวจทีมงาน ณ ปัจจุบัน
» ภาพลักษณ์ทีมในฝันที่ต้องการ
» ปัจจัยสาคัญที่ทีมงานมีร่วมกัน

ปรับเปลี่ยนความคิด การทำงานร่วมกันในทีม
» ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับทีม
» การเป็นผู้นา 360 องศา
» คุณสมบัติของทีมเวิร์ค (Teamwork)

องค์ประกอบสาคัญของทีมเวิร์ค (Teamwork)
» การให้ความสำคัญกับทีม
» การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
» การใส่ใจซึ่งกันและกัน
» การสร้างกำลังใจให้กับทีม
» การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ภารกิจสำคัญของบุคลากรภายในทีม

» วิสัยทัศน์
» เป้าหมาย
» แนวทางปฏิบัติงาน
» คุณค่าของทีม
» ประโยชน์ที่จะได้รับ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 095-537-4428, Line:@pplearn, E-Maiil : cs.pplearning@gmail.com

หรือสแกน Line นี้   line ติดต่อ 

Download หลักสูตร (PDF) คลิ๊ก » » » หลักสูตรฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

 

Visitors: 78,588