หลักสูตร Smart KPIS Smart Goal

หลักสูตร Smart KPIs Smart Goal

KPI

อาจารย์ อรรณพ นิยมเดชา

หลักสูตร 1 วัน

หลักการและเหตุผล


การดำเนินธุรกิจหรือการทำงาน ผู้บริหารย่อมมีความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและความสำเร็จที่องค์กรได้วางแผนไว้ การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการกำหนดตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์กรจึงมีความสำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางหรือขั้นตอนในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจ ความท้าทายในการทำงาน และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตร “Smart KPIs Smart Goal” จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยการกำหนดตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานสู่เป้าหมาย ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างตัวชี้วัดที่ใช้งานได้จริง ง่ายต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ส่งเสริมเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนจัดทำตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดำเนินงานและประเมินผลได้ถึงผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับบังคับบัญชา / หัวหน้าแผนก/ หัวหน้าฝ่าย / ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการ 

 

อยากรู้ว่ามีหลักสูตรไหนอีกบ้าง click

http://www.pplearning.com/16848192/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอหลักสูตรฉบับเต็ม

line

หรือ E-mail : cspplearning@gmail.com

Visitors: 83,044