หลักสูตรเก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข

เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข

SMART Communications

อ.อรรณพ  นิยมเดชา

หลักสูตร 1 วัน

หลักการและแนวคิด

การสื่อสาร ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะสามารถทำนายได้ว่า ผลการปฏิบัติงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งจะดีหรือไม่ หากองค์กรหรือหน่วยงานใดขาดการสื่อสารและการประสานงานในการทำงานที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลเสียโดยตรงกับการทำงานร่วมกัน แต่หากองค์กรหรือหน่วยงานใดมีการประสานงานและการสื่อสารที่ดี นอกจากจะส่งผลดีในการทำงานด้วยกันภายในองค์กรแล้ว ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกด้วย

ผลการศึกษาด้านการสื่อสารในองค์กรในเชิงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พบว่า การสื่อสารในองค์การที่มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน นอกจากการสื่อสารในองค์กรจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังพบว่า การสื่อสารในองค์กรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทภาวะผู้นำที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ส่งผลให้เกิดพนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และสร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความเชื่อถือในผู้นำ (Trust in Leader)   

วัตถุประสงค์การอบรม

  1.  พนักงานมีความเข้าใจ สามารถพัฒนาความรู้ และสร้างความมั่นใจในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
  2.  ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  3.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

วิธีการอบรม

การสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งรูปแบบการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน

รุ่นละไม่เกิน 40 คน

 

อยากรู้ว่ามีหลักสูตรไหนอีกบ้าง click

http://www.pplearning.com/16848197/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-smart-kpis-smart-goal

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอหลักสูตรฉบับเต็ม

line

หรือ E-mail : cspplearning@gmail.com

 

Visitors: 80,987