หลักสูตรพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน

 (Coaching Skill for Supervisor)

 

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • ความหมาย /หลักการ/ประโยชน์การโค้ช (Coaching)
 • บทบาทการเป็นโค้ช กับการเป็นหัวหน้างาน
 • ทักษะสำคัญในการเป็น หัวหน้าในฐานะโค้ช
 • การโค้ช ควรใช้ตอนไหนในขณะทำงานกับทีมงาน
 • เทคนิคการโค้ชในได้ใจทีมงานและเพิ่มผลงานในแบบตัวเออง
 • โศกนาฏกรรมการโค้ช มีโอกาสเกิดขึ้น สามารถป้องกันและแก้ไขได้
 • วางแผนการโค้ชทีมงานด้วยหลักการเลือกคน (ตามแบบฟอร์ม)
 • Workshop : นิยามการโค้ช/TAPS Model/โค้ชจริงในคลาส/
 • กิจกรรม: แลกเปลี่ยนกัน , ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • ผู้บริหารทุกระดับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเรียนรู้และเข้าใจกับการโค้ช (Coaching) ในบทบาทหัวหน้างาน
 • เพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและทีมงาน
 • เพื่อฝึกฝนการโค้ช(Coaching) กับสถานการจริง เรื่องจริงในคลาส

***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร 

 

รูปแบบการสอนในคลาส (เวลาการอบรม 6 ชั่วโมง)

 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งประโยชน์ผู้เรียน
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) + ให้ความรู้วิธีการ (Training)
 • กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยแนวคิดเชิงรุก
 • กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) +แสดงบทบาทสมมติ(Role Play)
 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (Sharing)

Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

ติดต่อ โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com

 

Visitors: 83,043