หลักสูตร
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาของสถาบัน

  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา In-House

 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Public

 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Private / Group

 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Online

 


 

 Click เลือกตามหมวด หรือเลื่อนลงด้านล่างมีหลักสูตรทั้งหมด (กว่า 300 หลักสูตร)

หลักสูตรฝึกอบรมหมวด : หัวหน้างานผู้นำและโค้ช

1. ทักษะหัวหน้างานเชิงรุก (Proactive Supervisory Skill)
2. ศิลปะการโน้มน้าวและจูงใจทีมงาน
3. จิตวิทยาการบริหารทีมงาน
4. พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
5. ผู้นำพลังบวก (Positive Leadership@You)
6. ทักษะการโค้ชเชิงรุก (Proactive Coaching Skill)
7. ทักษะการสอนงานด้วยบทบาท TTCCM (Teach, Train, Coach, Consult,Mentor)
8. การสอนงานเชิงปฏิบัติ ด้วย TAPS Model
9. ผู้นำกับการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
10. 7 ทักษะสร้างผลงาน (7 Skill to Success)

 

Click>ไปที่หมวดหัวหน้างาน ผู้นำและโค้ช

 ..................................................................................................

หลักสูตรฝึกอบรมหมวด : การขาย บริการ และการตลาด

1. นักขายเชิงรุก ยุค 4.0
2. Professional Sales Skills
3. Positive Selling to Success
4. นักขายเชิงกลยุทธ์
5. บุคลิกภาพและการสื่อสารของนักขายมืออาชีพ
6. การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind)
7. Positive Psychology for Selling
8. นักบริการมืออาชีพ
9. การวางแผนกลยุทธ์
10. Marketing for Non Marketing

.................................................................................................. 

หลักสูตรฝึกอบรมหมวด : บริหารจัดการโรงงาน Productivity

1. 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลิต (5 S for Productivity)
2. บทบาท 5 ส ในการบริหาร 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ
3. เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โปรแกรมฝึกอบรมอย่างบูรณาการ 5 ส
5. ไคเซน (KaiZen)
6. การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (RCA)
7. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)
8. การบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกคนมีส่วนร่วม(TPM)
9. การบริหารแบบลีน (Lean)
10. การออกแบบตัวชี้วัดในการทำงาน (KPI)

 ..................................................................................................

หลักสูตรฝึกอบรมหมวด : บริหารจัดการ (รวม HR)


1. HR for Non Hr

 ..................................................................................................

หลักสูตรฝึกอบรมหมวด : สื่อสาร + Soft Skill

1. ทัศนคติเชิงบวก
2.ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
3. การสร้างวัฒธรรมองค์กรเพื่อการเล่าเรื่อง
4. 7Q (7 ความฉลาด)
5. การออกแบบ Presentation ด้วย canva
6. การพูดในที่สาธารณะสำหรับหัวหน้างาน
7. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

 ..................................................................................................

หลักสูตรฝึกอบรมหมวด : บริหารการเงินและอื่นๆ

..................................................................................................

วิทยากรของสถาบัน PP Learning

 

 

 

 

 

Hot Line : โทร 095-537-4428                                >>อ่านบทความ       >>หาหลักสูตร        >>วิทยากร                     

 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

ขอราคาผ่านช่องทางนี้ (ทุกหลักสูตรแถมคู่มือการอบรม)

หลักสูตร (HOT) *** 

 >พัฒนาทักษะหัวหน้างานเชิงรุก                                                    >หลักสูตรนักขายเชิงรุก ยุค 4.0                                 > 5 ส.ทรงประสิทธิภาพ

>หัวหน้างานกับการสอนงาน มอบหมายงานและติดตามงาน         >เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก >จิตสำนึกคุณภาพ

>เตรียมตัวก้าวสู่หัวหน้างานด้วยทักษะสำคัญ                                 >นักขายที่ใช่ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ              >Ho Ren So

> Finance for Non-Finance (ผจก,ผบห)                                    >Marketing for Non-Marketing

  >>คลิ๊กต่อหน้ารวมหลักสูตร  หรือเลื่อนลงข้างล่าง 

 • โปรแกรมพัฒนาทีมงานขาย(รับรองผลแบบ 5 วันครั้ง) SM Series ด้านหน้า (หน้า1/2)

  พัฒนาทีมงานขาย
  - ปรับ mindset/ปั้นให้ครบเครื่อง
  - พัฒนาทักษะการขายเชิงรุก/ประยุกต์ยุค4.0
  - เสริมเทคนิคการขาย/ปั้นนักขายเชิงกลยุทธ์
  - สนับสนุนการบริการหลังการขาย (เพือเพิ่มยอดขาย)
  - มีคู่มือการขายสไตล์ตัวเอง

  กับทีมวิทยากรคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ตรง
 • รายละเอียดหัวข้อ การพัฒนา 5 ครั้ง หลักสูตรพัฒนานักขายรับรองผล ด้านหลัง (หน้า2/2)

 • โปรแกรมชุดหลักสูตร-รับรองผล ชุด 3 วัน (SS Series) (หน้า1/2)

  พัฒนาทีมงานขาย
  - ปรับ mindset
  - พัฒนาทักษะ
  - เสริมเทคนิคการขาย
  - สนับสนุนการบริการหลังการขาย (เพือเพิ่มยอดขาย)
  - มีคู่มือการขายสไตล์ตัวเอง

  กับทีมวิทยากรคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ตรง
 • โปรแกรมพัฒนาทีมงานขายรับรองผลแบบ 3 วัน ด้านหลัง(หน้า 2/2)

  เนื้อหาครบ
  เครื่องมือใช้ได้จริง
  เทคนิคประยุกต์ได้
  ใส่ใจสไตล์ที่เหมาสม

  เลือกหมวดหลักสูตรที่สนใจ  >>กดลิ้งค์เข้าไป หรือเลื่อนชมด้านล่าง

หมวดหัวหน้างาน ผู้นำ และโค้ช หมวดขาย การตลาด บริการ หมวดเพิ่มผลผลิต Productivity หมวดบริหารจัดการ+HR
หมวดการสื่อสาร+Soft Skill แพคเกจรับรองผล 3-6 เดือน งานที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง หมวดอื่นๆ/Customize

 ...Click >>ติดต่อขอราคา หรือ T. 091-7940197, 095-5374428, 090-9740542.............................................Line :@pplearn

 

การอบรมสัมมนาเชิงรุก,มีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบการประยุกต์ใช้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการทำงานของสมองปรองดองกับหัวใจ ให้ผู้เรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ ดูกิจกรรม ทำworkshop แสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัยในการสื่อสารและเจรจาต่อรองในคลาสเรียน พร้อมทั้งมีกระบวนการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมีจุดโฟกัสในการเรียนรู้กับวิชานั้นๆ 
สามารถสานฝันให้เป็นจริงด้วยการอบรม(Training) ความรู้ใหม่ๆจากสไลด์ และการให้คำปรึกษา(Consult)จากเพื่อนๆและวิทยากรด้วยกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับคนเรียนมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์จริง ด้วยหลักการโค้ช (Coaching) พร้อมได้มีโอกาสทดลองใช้จริงในห้องเรียนในเวลา8ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้กับบรรยากาศแห่งความสุข สนุก ปลอดภัยจากมุมองเชิงลบ เพราะทุกคนมีความกล้า และมั่นใจในการสร้างพลังใจพลังกายให้ตัวเองกับการใช้เครื่องมือ(Tools)ต่างๆ เช่น ธรรมชาติมนุษย์ การคิดเชิงบวก ภูเขาน้ำแข็ง วงจรการเปลี่ยนแปลง การก้าวข้ามอุปสรรค ฯลฯ  สำคัญคือทุกคนยินดีขยายพื้นที่ความปลอดภัย(Comfort Zone) อย่างเต็มใจ ยินดีเปิดหัวใจในการเรียนรู้ตามกระบวนการ และสื่อสารกับตัวเอง เพื่อนๆ ด้วยบทบาทสมมติต่างๆ เช่น หัวหน้า,ลูกน้อง,เพื่อน,ลูกค้า เมื่อทำบ่อยๆ ซ้ำๆ จึงเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง พร้อมทั้งยินดีประกาศคำมั่นสัญญา (Commitment)ด้วยการบ้าน และแบบฝึกหัด ร่วมกันอย่างตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ด้วยหัวใจเปี่ยมพลัง  สั่งการสมองให้ทำงานตามคำสั่งที่โปรแกรมไว้เอง ดังนั้นความคิด ความรู้สึกอัตโนมัติด้านลบ จะค่อยๆ แทนที่ด้วยความคิด ความรู้สึกเชิงบวก ด้วยการมีทางเลือก (Solution) ที่หลากหลายจากการสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นเอง ดังนั้นหลังการอบรมกับเราชาว PP Learning แล้ว มั่นใจได้เลยว่า ทุกคนจะสามารถสร้าง และเลือก โปรแกรมในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติ รู้ทัน และแก้ไข พร้อมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ #Proactive People Is You.   
ด้วยความขอบคุณจากหัวใจทีมงานยินดีเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง I am a Buddy บรรยากาสการเรียนรู้แบบ Train Less Learn More #อบรมสัมมนา #Training

ขอต้อนรับให้สู่โลกแห่งการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกันกับเรา สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง PPLearningเพียง...แจ้งเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์การอบรม หรือ แจ้งอาการที่พนักงานเป็นอยู่ (แนบไฟล์มารวดเร็วขึ้น)

เรา...จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อสร้างสมดุล ในการวางแผนการฝึกอบรมร่วมกัน

หรือ โทร. 0626599545 เมลล์ cs.pplearning@gmail.com

 

 

 บริหารงานโดย : บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

119/74 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 0626599545

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล  0115561001743 

บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาพระประแดง : ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่  038-1-39374-7 

     รวมหลักสูตร สำหรับกลุ่มโรงงาน เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน

 1. หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness )
 2. หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
 3. หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลด้วย power point อย่างมืออาชีพ
 4. หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (MS Excel for working)
 5. หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance MS Excel)
 6. หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)
 7. หลักสูตร 5ส. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (5S for Work Safety)
 8. หลักสูตร การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส (Zero defect & Productivity Improvement by 5S)
 9. หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management)
 10. หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
 11. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Works)
 12. หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)
 13. หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving and Decision Making Techniques)
 14. หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why Analysis
 15. หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Kaizen for Productivity Improvement)
 16. หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction)
 17. หลักสูตร การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (3Gen 5Why)
 18. หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)
 19. หลักสูตร TPM (Total Productive Maintenance)
 20. หลักสูตร TQM(Total Quality Management)

อ.นันทชัย อินทรอักษร

     วิทยากรที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญ

 

 • ด้านการเพิ่มผลผลิตและกำไร
 • ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel & PowerPoint
 • ด้านความความปลอดภัยทางไฟฟ้าและความปลอดภัยในการทำงาน

    ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท  วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 •  
  ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาระบบงานซ่อมบำรุง CMMS  บริษัท ซิสเต็มสโตน จำกัด
 • วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / เครื่องมือ / การควบคุมคุณภาพ /เพิ่มมผลผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

   ประสบการณ์การทำงาน

 • วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส, PTT Global Chemical Pub Co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง,  CPPC Co., Ltd. (CP Group)
 • วิศวกรกระบวนการผลิตอาวุโส,  Siam Tohcello Co.,Ltd. (SCG)
 • วิศวกรกระบวนการผลิตอาวุโส,  NXP Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
 • วิศวกรซ่อมบำรุง, Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd.
 • วิศวกรไวเลส, Huawei (Thailand) Co., Ltd.
 • วิศวกรโครงการ, Inspritech Co.,Ltd.

 

Visitors: 81,941