หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity

หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

5S for Productivity

โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส

(หลักสูตร 1 วัน)

------------------------------------------------DOWNLOAD

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ 5ส นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตขององค์กร  (5S for Productivity)

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ 5ส ไปใช้ในการปฏิบัติงานของทีมงาน ปรับปรุงวิธีการทำงาน  เพิ่มประสิทธิภาพในงาน และลดความสูญเปล่าจากงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารโครงการ 5ส โดยนำ 5ส เป็นเครื่องมือ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือการเพิ่มผลผลิต  ตลอดจนเข้าใจในการบริหารพนักงานทั่วทั้งองค์กร ให้เป็นกำลังสำคัญในการทำ 5ส  ให้ประสบความสำเร็จ 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • แนวคิดเบื้องต้นของการเพิ่มผลผลิต
 • 5ส คืออะไร
 • ความสำคัญของ 5ส
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • หลักการและขั้นตอนในการทำ 5ส
 • ขั้นตอนในการทำ 5สแต่ละตัว
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส ในองค์กร
 • ภาพตัวอย่าง 5ส (Best Practice)
 • Workshop

 บริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 • บริหารโครงการ 5ส ที่สัมฤทธิ์ผล ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
 • ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการ 5ส
 • มาตรฐาน 5ส
 • การตรวจประเมิน 5ส
 • Workshop
 • ถามตอบ (Q&A) เพื่อรู้และเข้าใจในการบริหาร 5ส ให้ตอบโจทย์ขององค์กร
Visitors: 78,589