หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skills)

(หลักสูตร 1 วัน)

วิทยากร อ.อภิรดี สนธิชัย

 

หลักการและเหตุผล

 

การนำเสนอ คือ การสื่อสาร ซึ่งหากผู้นำเสนอสามารถนำเสนอ (พรีเซนต์งาน) ได้ดีย่อมหมายถึงว่าคนๆ นั้นมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสร้างความเข้าใจ และสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิดของคนๆ นั้นได้ จนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และเห็นประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน

 

ซึ่งการจะพรีเซนต์งานให้ได้ผลลัพธ์นั้นผู้นำเสนอจำเป็นต้องมี 5 รู้ ได้แก่ รู้จักตัวเอง รู้จักคนฟัง รู้วัตถุประสงค์ รู้จักวิธีการสื่อสาร และรู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ เมื่อนำมารวมกับเทคนิคการสร้างสรรค์ข้อมูลแล้วจะทำให้การนำเสนอเกิดประสิทธิผลสำเร็จได้

 

วัตถุประสงค์

 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เข้าใจหลักการการนำเสนอที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบบุคลิกเด่นและนำบุคลิกเด่นนั้นไปฝึกฝนจนเกิดทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิผล
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอได้
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการนำเสนอ และสามารถนำเสนอในที่สาธารณะได้
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

 

รายละเอียดหลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 1 ทำความรู้จักเรื่องการนำเสนอ

  - การนำเสนอที่ดีคืออะไร
  - วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
  - หน้าที่ของผู้นำเสนอ
  - แนวคิดการนำเสนอ

2 องค์ประกอบของการนำเสนอ

  - ค้นหา ทำความรู้จักบุคลิกเด่นของตัวเอง
  - ทำความรู้จักผู้ฟังประเภทต่างๆ ผ่าน Model สัตว์ 4 ทิศ และลักษณะนิสัยผู้ฟัง
  - ตีแตกวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
  - รูปแบบการนำเสนอที่สอดคล้องกับประเภทของผู้ฟัง
  - เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 Workshop : การนำเสนอในสไตล์ของตัวเอง

 3 การสร้างการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

  - แนวคิดและวัตถุประสงค์การนำเสนอ
  - การจัดระเบียบความคิดเพื่อเรียบเรียงเป็นข้อมูล
  - การสร้างเนื้อหาการนำเสนอที่ครบ ตรงประเด็น และสวยงาม
  - การเลือกสื่อที่จะใช้ในการนำเสนอ
  - การสรุปประเด็น
  - การจับใจความ และการเตรียมตอบคำถามผู้ฟัง
  - การสร้าง Slide ที่ดี โดน สวย ครบทุกมิติ

 4 เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ

 Workshop : การนำเสนอในสไตล์ของตัวเอง

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

     พนักงาน           หัวหน้างาน           ผู้จัดการ          ผู้บริหาร

 

 หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ ที่ อ. อภิรดี สนธิชัย สอน

1. หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารให้โดนใจได้ผลงาน

 

ประวัติวิทยากร อ. อภิรดี สนธิชัย (รายละเอียดเพิ่มเติม Click)

 

หากต้องการขอรายละเอียด หรือขอใบเสนอราคา  สามารถโทรได้ที่ 095-537-7428 / 062-659-9545 หรือแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 81,941