หลักสูตรการสื่อสารด้วยการเล่าเรื่องให้โดนใจ ได้ผลงาน

หลักสูตรการสื่อสารด้วยการเล่าเรื่องให้โดนใจ ได้ผลงาน

Storytelling Skill for Outstanding Communication

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย อาจารย์ อภิรดี สนธิชัย

 

 

หลักการ/แนวความคิด

ปัจจุบันการเล่าเรื่อง (Storytelling) มีเทคนิคและวิธีการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการเล่าเรื่องที่ออกแบบมาให้ตรงความต้องการของผู้ฟังหรือผู้รับสารนั้นจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้งานสำเร็จได้มากขึ้น การที่บุคลากรสามารถนำเรื่องราวต่างๆ มาถ่ายทอดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายในองค์กร) ได้รับรู้ เข้าใจ ถึงเป้าหมายในการเล่าเรื่องและมองไปในทิศทางเดียวกันกับผู้เล่า สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำงานด้วยเช่นกัน

การเล่าเรื่องให้โดนใจ ได้ผลงาน นี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่เป็นสากลแต่ได้มีการปแระยุกต์ให้เข้ากับการใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างเหมาะสม

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจริง และสร้างเรื่องเล่าจากประสบการณ์ให้เกิดความมั่นใจ ใส่เสน่ห์ในการสื่อสาร ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย พร้อมยกระดับความสามารถการสื่อสารอย่างมีพลัง สร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์เรื่องเล่าที่สอดคล้องกับรูปแบบงานที่ทำอยู่ได้

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องเพื่อสร้างผลงานได้อย่างมีกลยุทธ์

เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการทำงานผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง

เพื่อให้ผู้เรียนเล่าเรื่องที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรได้

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 

- ทำไมต้อง Storytelling  

หลักการสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story telling)

     Story Telling กับการสื่อสาร 

     โครงสร้างของการเล่าเรื่อง

     หัวใจสำคัญของการเล่าเรื่อง

     เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Hero’s Story

- Storytelling เพื่อการสร้างความสนใจ (ดึงดูด)

- Storytelling เพื่อการโน้มน้าวใจ

- Storytelling เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

- เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างทรงพลัง

- เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้โดนใจด้วย 9 Business Stories 

- Do & Don’t การใช้เรื่องเล่ากับการบริหารทีมงาน

- การประยุกต์ใช้กับการทำงานรูปแบบต่างๆ

    การประชุมทีมงาน

    การนำเสนองาน และ Pitching

    การสร้างแรงบันดาลใจ

    การสร้าง Engagement 

    การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 

หลักสูตรอื่นๆ ที่ อ.อภิรดี สนธิชัย สอน

1. หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

ประวัติวิทยากร อ.อภิรดี สนธิชัย (รายละเอียดเพิ่มเติม Click)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 83,045