อ.อภิรดี สนธิชัย

อ.อภิรดี สนธิชัย

วิทยากรด้านการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, การขาย, การสื่อสารในองค์กร, Storytelling for Sale,

เทคนิคการนำเสนอ, การใช้สื่อ Online

----------------------------------------

 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่สอน

 

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา

  หลักสูตรฝึกอบรม In-House

 หลักสูตรฝึกอบรม Private / Group

หลักสูตรฝึกอบรม Online  

  - หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
    หัวหน้างาน
 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
 
  - หลักสูตรฝึกอบรมการเพิ่มยอดขาย  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  
  - หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารในองค์กร  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา    
  - หลักสูตรฝึกอบรม Storytelling for
    Sale
 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  
  - หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการนำเสนอ
    ในที่สาธารณะ
 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
  - หลักสูตรฝึกอบรมการใช้สื่อ Online  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
  - หลักสูตรฝึกอบรม Storytelling for
    Branding
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
  - หลักสูตรฝึกอบรม Content Marketing หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
  - หลักสูตรฝึกอบรม TikTok Short Cut หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
- หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนหนังสือ
  เพื่อสร้าง Brand และเพื่อขาย
   หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา  หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 

ประวัติการศึกษา

  ปริญญาตรี  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเอก วิทยุ-โทรทัศน์กระจายเสียง สาขาวิชาโท วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

  - ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัทเอกชนด้านการทำธุรกิจออนไลน์

  - วิทยากรด้านการนำเสนออย่างมืออาชีพและการพูดในที่สาธารณะ

  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม สาขา ธุรกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเล่าเรื่อง 

  - Co-founder Youtube ช่อง Good Time Daily

  - Co-founder Youtube ช่อง Course Book

  - เจ้าของ Youtube ช่อง  Apiradee Sontichai

  - วิทยากรด้านการ Content Marketing และ Storytelling เพื่อขาย

  - วิทยากรด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  - วิทยากรด้านการบริหารเวลาเพื่องานสำเร็จด้วย PDCA

  - วิทยากรด้าน Online Marketing

  - วิทยากรด้าน การ Live ขายสินค้าออนไลน์สำหรับองค์กร

  - วิทยากรด้านการทำ Content Online & Strategy

  - บรรณาธิการหนังสือ Pocket Book

  - โค้ชสอนเขียนหนังสือเพื่อขายและสร้าง Branding

 

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด

- บรรณาธิการสายงานหนังสือธุรกิจ

บริษัท พีอาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด

- บรรณาธิการสายงานหนังสือธุรกิจและการลงทุน

- ผู้บริหารด้านกลยุทธองค์กร

- ผู้บริหารส่วนการตลาด

- ผู้บริหารด้านการสร้าง Corporate Brand, Product Brand และ Personal Branding

- ผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์

- นักเขียนหนังสือด้านการพัฒนาตนเองและครอบครัว

บริษัท ทริปเปิ้ล ซี จำกัด

- ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

ที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Digital Maketing

 

องค์กรภาครัฐและเอกชนบางส่วนที่ไปบรรยาย

  - คอร์ส TikTok Short Cut จัดที่โรงแรมมารวยการ์เด้น 3 รุ่น

  - หลักสูตร Train The Trainer และ การนำเสนอแบบมืออาชีพ บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด

  - หลักสูตร Train The Trainer และ การนำเสนอแบบมืออาชีพ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

  - หลักสูตรการสร้างคอนเทนต์ ให้เกษตรกรทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  - โค้ชส่วนตัวเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 

  - โค้ชส่วนตัวเกษตรกรในจังหวัดสมุทครสาคร

  - อาจารย์พิเศษ วิชา ธุรกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเล่าเรื่อง มหาวิทยาลัยสยาม 3 รุ่น

  - Global Digital Marketing in Next Normal สาขาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

  - หลักสูตร “การประกอบธุรกิจออนไลน์ Global Dropship” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
    และศิลปะศาสตร์

  - หลักสูตร การสร้าง Content และการขายของ Online มูลนิธิมาดามแป้ง

  - หลักสูตรหัวใจการบริการ การประปาภาคใต้

  - หลักสูตรการบริหารเวลา บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

  - หลักสูตร Digital Transformation สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  - หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  - หลักสูตร พัฒนาพนักงานขาย online เชิงรุก และการ Live สด บริษัท เดอเบล จำกัด

  - ที่ปรึกษาด้านธุรกิจออนไลน์  บริษัท เอนเนอเจทติก จำกัด

  - ที่ปรึกษาธุรกิจการทำ Digital Transformation โครงการรถกับข้าว

  - หลักสูตร Proactive Management บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด

  - ที่ปรึกษาด้านการทำ Digital Transformation  บริษัท สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด

  - หลักสูตรสร้างแบรนด์ให้ปังไม่ต้องใช้ตังค์ก็ดังได้

  - หลักสูตรนำเสนอเป็นงานสัมฤทธิ์ผล

  - การสร้าง Content สำหรับเกษตรกรท้องถิ่น

  - หลักสูตร การวางแผนการใช้สื่อและการตลาดออนไลน์

  - หลักสูตร เริ่มต้นการสร้างช่องทางขายออนไลน์สำหรับ SME

  - หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ

  - หลักสูตรเทคนิคการนำเสนองาน

  - หลักสูตร Teamwork to Success

  - 1:1 (Private) การสร้าง Content บนสื่อ Online เพื่อการขายสินค้า

  - 1:1 (Private) การทำ Content Online & Strategy เจ้าของธุรกิจ SME

  - 1:1 (Private) การเขียนหนังสือ Pocketbook เพื่อขายและสร้าง Branding

  - 1:1  (Private) การ Live สด

  - บรรณาธิการหนังสือ Best Seller เช่น ลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตง, โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น, 
    100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ, แกะงบการเงินสไตล์.VI (อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล) ฯลฯ

 

 

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

 

Tel : 083-645-4949, 095-537-4428, 062-659-9545 

 

E-mail : cs.pplearning@gmail.com   หรือ info.pplearning.@gmail.com 

 

ติดต่อเรา

 


 "จากประสบการณ์การทำงานที่เริ่มต้นตั้งแต่การเป็นพนักงานระดับปฏิบัติงาน

จนเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานและผู้บริหารในบริษัทเอกชน

มีโอกาสได้ทำงานในหลากหลายหน้าที่และรูปแบบ ได้พบเจอปัญหาด้านการสื่อสารจากทุกระดับของการทำงาน

และได้ตระหนักชัดว่า “การสื่อสาร” เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกหน้าที่

แต่กลับเป็นหนึ่งเรื่องที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานได้เสมอ

หลายครั้งส่งผลให้การทำงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย

แต่โดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ทุกคนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการสื่อสารได้อีกมาก

ขอเพียงเห็นประโยชน์ในการสื่อสารและมีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ "

 

อภิรดี วิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม

 

               


 

 ตัวอย่างผลงานด้านงานเขียนแนวพัฒนาตนเองและครอบครัว

                                                                            สามีนำภรรยาหนุน  เปลี่ยนซะถ้าอยากรวย

                                                                            หนังสือ สามีนำ ภรรยาหนุน หนังสือ               เปลี่ยนซะถ้าอยากรวย

  


 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 78,587