หลักสูตร 5ส / เพิ่มผลผลิต / ไคเซน

หลักสูตรยอดนิยม ปี 2562   หมวดเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธภาพการทำงานของตัวเอง Productivity Mindset

 ส่งเมลล์     โทรด่วน

 

กรอบการฝึกอบรมของหลักสูตร

 

5S House Model

5ส อ.จารุวดี

 

แนวทางในการฝึกอบรม

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 • การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง  ยอมรับตนเอง อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง เลือกวิธีการ ของตนเอง จนนำไปสู่เป้าหมายที่ตนเองวางไว้  โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง
       ด้วย Mindfulness Coaching & Training  with M-THAI
 • กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • Work shop  กระตุ้นให้   คิด เขียน พูด 
 • การนำเสนอของกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 • Case Study  กรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองแล้วประยุกต์ใช้
 • การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 • กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองกระบวนการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ด้วยวงจรพฤติกรรม ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และ
      การกระทำ โดยวางแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และกำหนดแนวทางฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นธรรมชาติ
 • วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เข้าอบรม โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
 • ด้วยวิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยา ดังนั้น ในการฝึกอบรมจะสอดแทรกความรู้ และสาระทางจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง  เห็นคุณค่า
      ตนเอง และได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น (Psycho Talk with Positive Psychology)
 • กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
 • มีแบบทดสอบเพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม (Pre-Post Test)
 • 5 ส. กับส่วนสำนักงานและการจัดเก็บเอกสาร

 • ทำไมต้องเลือกเรา สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

 • พัฒนาผู้ประกอบการยุค 4.0 Marketing Online

 • การสร้างทีมเวิร์ค (Teamwork)

Visitors: 78,587