**โปรแกรมชุดหลักสูตร-รับรองผล (ให้คำปรึกษา ก่อน-หลัง อบรม)

กระบวนการในการทำงานร่วมกันแบบโปรแกรม

 

ขั้นตอนที่ 1 : นัดพูดคุย และกำหนดเป้าหมายโครงการ

 

ขั้นตอนที่ 2 : ดำเนินการตามข้อตกลง

 

ขั้นตอนที่ 3 : สรุปโครงการและหรือทำคลินิกตามเงื่อนไข

 

ขั้นตอนที่ 4 : ติดตามผลและประเมินโครงการ

 

ขั้นตอนที่ 5 : ปรับปรุงและต่อยอดให้เกิดพัฒนาการต่อเนื่อง

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นโปรแกรมต่อเนื่อง เป็นการตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรให้ยั่งยืน ด้วยกระบวนการติดตามผล และให้คำปรึกษา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง แล้วมีข้อจำกัด ต่างๆ  


ดังนั้น

โปรแกรมที่สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง ตั้งใจออกแบบให้กับทุกองค์กรนั้น มุ่งเน้นที่ความต้องการ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
อีกทั้ง ยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ระหว่างโปรแกรม เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน
ภายใต้แนวคิด I am a Buddy ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่โฟกัส Train Less Learn More 
เพราะความรู้มีมากมาย  มุ่งนำสไตล์ มาพัฒนาทักษะ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
ให้มีความพร้อม และเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill 

ทีมวิทยากรทุุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้อง และปฏิบัติได้จริง

อ.สุณิชชา ชอบชัย เชี่ยวชาญหมวดพัฒนาทีมงานขาย และการบริหารทีมงานขาย การตลาด งานบริการ และหมวดผู้นำ
อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ เชียวชาญหมวด 5 ส และจิตวิทยาบริหาร
อ.อรรณพ นิยมเดชา เชี่ยวชาญหมดสื่อสารและจิตวิทยาเชิงบวก
อ.อภิรดี สนธิชัย  เชี่ยวชาญด้านการจับประเด็นและการสื่อสารอย่างมีรูปแบบ
อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการคิด


Visitors: 69,757