อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ (5 ส. และจิตวิทยาบริหาร)

 


ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร         ขอใบเสนอราคา       ดูVDO                 Clickหลักสูตรที่วิทยากรเชี่ยวชาญ

อ.จารุวดี

อ.จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์                                                                         

 การศึกษา

ปริญญาตรี  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิชาโทจิตวิทยา , 3½ ปี)

ปริญญาโท  :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (สาขาจิตวิทยาแนะแนวและให้คำปรึกษา)
                         ปริญญานิพนธ์ดีเด่นเรื่อง การเปรียบเทียบผลของกิจกรรมกลุ่มและการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม
                         แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ที่มีต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ของผู้รับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ด
                         ตระการ

ประกาศนียบัตร  : 

                     - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ รุ่นที่ 1 (NEC:New Entrepreneurs Creation) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ส.ส.ท. 
                     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

                   - โครงการ Train The Trainer : 5S for Productivity  โดย  JIPMs  ร่วมกับ  ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

                   - โครงการอบรมนักวินิจฉัยสถานประกอบการ  :  นักวินิจฉัยสถานประกอบการ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                   - Entraining Certified Group Coach  : Course Certified Group Coach (CCGC)

                   - Certificate of Completion Thai Coach (สมาคมการโค้ชวิถีไทย) :  ไทยโค้ช รุ่น 5 Mindfulness Coaching

ความชำนาญในสายงาน : 

     -  Coach & Professional Trainer

     -  วิทยากรที่ใช้แนวการฝึกอบรมแบบ  MindfulnessCoaching & Training with M-THAI

     -  นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา  (Counselor)

     -  นักวินิจฉัยสถานประกอบการ  “ในโครงการ ช่วย SMEs  ฝ่าวิกฤต  สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน”

 

กรรมการเกียรติคุณ :

     - คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส ในการประกวด Thailand 5S Award ประจำปี 2549-2551  จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
       ส.ส.ท.

     - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุติมา  ปี 2547 – 2554

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน   วิทยากรอิสระ  โค้ช  ที่ปรึกษา

หน้าทีรับผิดชอบ

 

พ.ศ. 2552 – 2555 ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด

หน้าทีรับผิดชอบ

 • บริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน แผนกฝึกอบรมและพัฒนา
 • วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  วิเคราะห์หาความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตาม Competency Base
 • จัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan (IDP)
 • จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานได้แก่ Management TraineeProgram, Talent Management Program, Coach & Mentor Program
 • ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานสายค้าปลีกและพนักงานสำนักงาน
 • ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับผู้จัดการสายค้าปลีกเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานในสายงานบริการหน้าร้าน
 • บรรยายและวิทยากรฝึกอบรมภายในบริษัทฯ  ในหลักสูตร  Supervisory Skill, Time Management,  Train the Trainer, สื่อสาร
  ที่ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน, พัฒนาภาวะผู้นำ, มาตรฐานงานบริการ, การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ
 • ที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาในโครงการ  “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตในคลังสินค้า DC101” รวมถึงการบรรยายให้ความรู้  5ส เพื่อการเพิ่มผลิต,
  บทบาทคณะทำงาน 5ส,  เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
 • ที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาในโครงการ  “5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตในสำนักงานใหญ่ (อาคารชำนาญเพ็ญชาติ)” รวมถึงการบรรยายให้ความรู้  5ส
  เพื่อการเพิ่มผลิต, บทบาทคณะทำงาน 5ส, เทคนิคการตรวจประเมิน

 

พ.ศ. 2546 – 2552 หัวหน้างานแผนกพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หน้าทีรับผิดชอบ

 • บรรยายและวิทยากรฝึกอบรม ในสังกัดฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมหมวด  การเพิ่มผลผลิตด้วย 5ส
 • คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส  ในการประกวด Thailand 5S Award
 • คณะทำงาน 5ส ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)  ของฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
 • ออกแบบ พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training)  เพื่อให้บริการองค์กรต่าง ๆ ที่มาใช้บริการ 
  ของฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
 • สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้าน HRD
 • บริหารงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
 • บริหารงานด้าน Front Line Serviceและ Call Center
 • บริหารงานและจัดการข้อมูลเว็บไซต์ www.tpif.or.th

พ.ศ. 2540– 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน สำนักผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หน้าทีรับผิดชอบ

 • บริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  โดยการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี (Training Year Plan) 
  การดำเนินงานฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training)  การส่งพนักงานอบรมภายนอก(External Training)
 • บริหารงานนักเรียนทุนด้านมาตรวิทยา (นักมาตรวิทยา) ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • บริหารงานสารบรรณ งานเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ  โดยการควบคุม ดูแล จัดการ  หนังสือราชการในระบบสารบรรณของสถาบัน
  และดูแลการประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ (Board)
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาแห่งชาติ
  ภายใต้เงินกู้ JBIC
 • หัวหน้าโครงการ  “5ส เพื่อความสำเร็จในงาน”  เป็นการนำ 5ส มาใช้ตามมติ ครม. และประกาศนโยบายของ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร

กลุ่มหลักสูตร Soft Skill เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 • จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวใจ
 • จิตวิทยาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
 • จิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับผู้บังคับบัญชา
 • จิตวิทยาการทำงานให้มีความสุข
 • ทักษะหัวหน้างาน(Supervisory Skill)
 • พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
 • Leader as a Coach
 • Coaching Skill
 • เทคนิคการโค้ชงาน(Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Counseling)
 • สื่อสารสร้างสัมพันธ์เพิ่มพลัง งานสำเร็จ
 • ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 6Q
 • การทำงานเชิงรุกด้วยทัศนคติเชิงบวก (Proactive Working)
 • ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
 • Gen Y  การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์กร

 กลุ่มหลักสูตร HR

 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
 • HR for Non HR

 กลุ่มหลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • เทคนิคตรวจประเมิน 5ส ให้มีประสิทธิภาพ
 • การฟื้นฟู 5ส สู่ความยั่งยืน
 • บทบาทคณะกรรมการ 5ส  เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส
 • การบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ  ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

 

ประสบการณ์ด้านวิทยากรในหลักสูตรต่าง ๆ (ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าบางส่วน)

กลุ่มหลักสูตร Soft Skill เพื่อการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 • สำนักราชเลขาธิการ  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 • สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่น 1, รุ่น 2
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น 28
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (บริหารอนามัย) รุ่น 35, 36, 37
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่  บางกรวย  กรุงเทพมหานคร
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  แม่เมาะ จ.ลำปาง
 • กองการฝึกอบรม  การไฟฟ้านครหลวง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • กองการเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ - TCDC 

 

หน่วยงานเอกชนทั่วไป

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  วิทยากรประจำ มหาวิทยาลัยซันโน (Sanno)
 • บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด  (CP ALL)
 • บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท พรอพเพอร์ตี้แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  (PCS)
 • บริษัท แบล็กแคนยอน จำกัด
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด
 • บริษัท พรีม่าโกลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ โกลบอลท์ จำกัด
 • บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรรี่ จำกัด
 • บริษัท พีเจ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยกอง จำกัด
 • บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แลนดี้โฮม  (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
 • บริษัท ควอนเซียม โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท เอ็นทีเจ็น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
 • บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด
 • CKD THAI CORPORATION LTD.
 • Honda Logistics Asia
 • Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
 • Siam Sempermed Corporation Limited (Surattani Branch)

 

กลุ่มหลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์  จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรีนสปอต  จำกัด  (สำนักงาน)
 • บริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โอกาวาเอเชีย จำกัด
 • บริษัท ไทยเทค สตีล (2003)  จำกัด
 • บริษัท อิชิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ยานสยามขนส่ง จำกัด
 • บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด  (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง)
 • บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด  (โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี)
 • บริษัท แวนด้าแพค จำกัด
 • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด
 • บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
 • Honda Logistics Asia
 • บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

 

 หลักสูตรที่ อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ เชี่ยวชาญ

- หลักสูตร 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

- หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0

 

 

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจ

Visitors: 83,045