*(Hot) กลุ่มหลักสูตร สำหรับโรงงาน (5ส, ไคเซน, Lean, ความปลอดภัย ฯลฯ)

หมวดเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธภาพการทำงาน

Productivity Mindset

 ส่งเมลล์     โทรด่วน

 

- หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการ 5ส ในการบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ  รายละเอียด
- หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity รายละเอียด
- หลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมิน 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
- หลักสูตร5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity รายละเอียด
- หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ รายละเอียด
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา รายละเอียด
- หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness ) รายละเอียด
- หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness) รายละเอียด
- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลด้วย power point อย่างมืออาชีพ รายละเอียด
- หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (MS Excel for working) รายละเอียด
- หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance MS Excel) รายละเอียด
- หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) รายละเอียด
- หลักสูตร 5ส. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (5S for Work Safety) รายละเอียด
- หลักสูตร การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส (Zero defect & Productivity Improvement by 5S) รายละเอียด
- หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management) ายละเอียด
- หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) รายละเอียด
- หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Works) รายละเอียด
- หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity) รายละเอียด
- หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving and Decision Making Techniques) รายละเอียด
- หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why Analysis รายละเอียด
- หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Kaizen for Productivity Improvement) รายละเอียด
- หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction) รายละเอียด
- หลักสูตร การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (3Gen 5Why) รายละเอียด
- หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) รายละเอียด
- หลักสูตร TPM (Total Productive Maintenance) รายละเอียด
- หลักสูตร TQM(Total Quality Management) รายละเอียด

 

 

 

กรอบการฝึกอบรมของหลักสูตร

 

5S House Model

5ส อ.จารุวดี

 

แนวทางในการฝึกอบรม

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 • การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง  ยอมรับตนเอง อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง เลือกวิธีการ ของตนเอง จนนำไปสู่เป้าหมายที่ตนเองวางไว้  โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง
       ด้วย Mindfulness Coaching & Training  with M-THAI
 • กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • Work shop  กระตุ้นให้   คิด เขียน พูด 
 • การนำเสนอของกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 • Case Study  กรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองแล้วประยุกต์ใช้
 • การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 • กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองกระบวนการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ด้วยวงจรพฤติกรรม ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และ
      การกระทำ โดยวางแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และกำหนดแนวทางฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นธรรมชาติ
 • วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เข้าอบรม โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
 • ด้วยวิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยา ดังนั้น ในการฝึกอบรมจะสอดแทรกความรู้ และสาระทางจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง  เห็นคุณค่า
      ตนเอง และได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น (Psycho Talk with Positive Psychology)
 • กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
 • มีแบบทดสอบเพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม (Pre-Post Test)
 • 5 ส. กับส่วนสำนักงานและการจัดเก็บเอกสาร

 • ทำไมต้องเลือกเรา สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

 • พัฒนาผู้ประกอบการยุค 4.0 Marketing Online

 • การสร้างทีมเวิร์ค (Teamwork)

Visitors: 83,044