อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 

าวน์โหลดประวัติวิทยากร               ดูVDO                  >> ไปหน้ารวมวิทยากร

หลักสูตรที่อาจารย์เหรียญชัยมีความเชี่ยวชาญ

 • หลักสูตร Design Thinking
 • หลักสูตร Finance for non finance
 • หลักสูตร อื่นๆ

 

 อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

วิทยากรและที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา(ปี พ.ศ.)

§2526  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

§2531   MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน(ปี พ.ศ.)

§  2526- 2529            วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

§  2531-2537             ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก.(มหาชน)

§  2537-2538             ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายวาณิชธนกิจ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก.(มหาชน)

§  2538-2539             ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)

§  2539-2540             ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน

ธนาคารไทยธนาคาร จก. (มหาชน)

§  ตำแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์พิเศษ สอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย รังสิต

มหาวิทยาลัย เกริก

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ

ประสบการณ์การทำงานด้านการปรึกษา : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร

                                          ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

                                           ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

                                           ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนงบประมาณ

                                           ที่ปรึกษาด้านการทำแผนงบประมาณ

                                           ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

                                           ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน                       

ประสบการณ์การทำงาน : วิทยากรทางด้าน

                                           การจัดการ ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร การสื่อสาร

                                           การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

                                           การวางแผนงบประมาณ

                                           การจัดทำ KPI และการประเมินผล

                                           การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                           การจัดทำ Competency

                                           การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการเงิน

**หลักสูตรอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • การบริหารความเสี่ยง
 • การบริหารและจัดทำงบประมาณ  เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร
 • การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ
 • การเงินสำหรับผู้บรหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance Program)
 • เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับธุรกิจ Merchandizing
 • Finance for Non-Finance Managers
 • Finance for Non-Finace Program
 • Finance for Sales
 • พิเศษ หลักสูตร Design Thinking 

 


 • Design Thinking


 • หลักสูตร Finance for non finance โดย อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
  เรียนรู้งบการเงิน
  เจาะลึกการคิดคำนวณแบบง่ายๆ
  วิเคราะห์แบบผู้บริหาร
  สื่อสาร และทำงานร่วมกันได้จริง

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ และได้รับความนิยม ปี 2562  โทร.  T.091-7940197

Visitors: 81,940