กลุ่มหลักสูตร HR-พัฒนาองค์กร-พัฒนางาน

หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาองค์กร ในงานต่างๆ

หลักสูตร 1 วัน

อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

วิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้

การบริหารจัดการ  การเจรจาต่อรอง และการบริหารจัดการทางจิตวิทยา

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) ทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตและขายสินค้าได้ง่ายขึ้น
หากองค์กรขนาดใหญ่ไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามจากคู่แข่งที่มีความสามารถพัฒนาได้เร็วกว่า และไม่เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการการทำงาน/กระบวนการ
การผลิต/นวัตกรรมในองค์กร อาจมีคู่แข่งรายเล็กจำนวนมากที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับปรุง พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นชิงส่วนแบ่งการตลาดเล็กๆ จากผู้เล่นเดิมหรือผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด แล้วมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าหรือบริการของตนให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงจุดที่สามารถหันมาแย่งลูกค้าจากรายใหญ่ได้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนาบริการ การพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การพัฒนานวัตกรรมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างตลาดใหม่ๆ ตลอดจนการครองใจลูกค้าได้ ดังนั้นการบ่มเพาะบุคคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการพัฒนาด้วยเครื่องมือ/วิธีการที่ให้ความสำคัญกับกลุ่ม
เป้าหมายหรือลูกค้า จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนาการทำงานและพัฒนานวัตกรรม (Product/Service Innovation) ในองค์กรได้อย่างมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจน

Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking)เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักสำคัญ คือการเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (Human-Centered)  การระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 

Design Thinking สามารถนำความคิดสร้างสร้างสรรค์  แนวทางการแก้ปัญหา  มาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้  รวมทั้งการเข้าใจผู้คน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนสร้างคุณค่าและสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

Design Thinking สามารถนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมได้ ตั้งแต่นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation), การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) และ นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)  ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ผู้ใช้ แล้วต้องการพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก้ปัญหา และสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์กลุ่มดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร
 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการของการทำ Design Thinking
 3. เพื่อนำ Design Thinking ไปปรับสู่กระบวนการคิดให้เกิดกระบวนการใหม่ สามารถนำไปสู่การลดต้นทุนได้
 4. เพื่อนำ Design Thinking ไปสู่กระบวนการ Innovation ในด้านต่างๆ

 

หัวข้อการอบรม

 1. ปรับกระบวนการสร้างกรอบความคิดใหม่ (Mind Set) : Work Shop & Coaching เพื่อปรับกรอบความคิดในการทำงาน เพื่อการทำงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ
 2. ผลลัพธ์ของการปรับกระบวนการใหม่ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ กับการไม่ปรับจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง : Work Shop & Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ของการปรับตามกระบวนการใหม่และไม่ปรับ จะเกิดอะไรขึ้น
 3. ความหมายของ Design Thinking  และประยุกต์ได้ในงานอะไรบ้างขององค์กร : Work Shop & Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการนำ Design Thinking ไปใช้งานด้านต่างๆ ขององค์กร โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักบนตัวของพนักงานเอง
 4. กระบวนการ ของ Design Thinking : Work Shop &Coachingเพื่อให้เข้าใจกระบวนการการใช้Design Thinking 
 5. Empathize : Work Shop & Coachingเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เข้าใจในปัญหา ความต้องการ ความจำเป็น อารมณ์ ความรู้สึก การกระทำที่ออกมา ความหมายในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย  วิธีการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
 6. Define : Work Shop & Coaching เพื่อให้สามารถระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจนและเป็นปัญหาที่แท้จริง 
 7. Ideate : Work Shop & Coaching เพื่อการเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เหลือความคิดดีจำนวนหนึ่ง และสามารถนำมาทำเป็นต้นแบบได้จริง ภายใต้ทรัพยากรและกำลังของบริษัทในขณะนั้น 
 8. Prototype : Work Shop & Coaching เพื่อให้สามารถนำเอาไอเดียที่คัดเลือกไว้แล้วมาสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา  สร้างกระบวนการใหม่ๆ หรือแนวความคิดใหม่
 9. Test : Work Shop & Coaching นำต้นแบบไปทำการทดสอบ เพื่อพิจารณาประเมินผลว่าสามารถตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ 

 

แนวทางในการอบรม 

บรรยาย 40% Work Shop & Coaching 60%

โดยใช้แนวทางของ Appreciative Inquiry and Positive Psychology เป็นฐานในการดำเนินการอบรม

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ระดับ ผู้บริหารขั้นต้น ขึ้นไป  (จำนวน 25  คน)

 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

 • LCD      
 • Flip Chart   
 • Microphone   
 • Classroom and Workshop

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

 1 วัน  รวมเวลา 6 ชั่วโมง (ช่วงเวลา  9.00 น.-16.00 น.)

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-6265-9954-5

 

 

Visitors: 81,939