Smart Goal, Effective KPIs

 

ตั้งเป้าหมายอย่าง S-M-A-R-T เพื่อตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ

(Smart Goal, Effective KPIs)

===============

เรียนแล้วเข้าใจ ใช้ได้จริง  และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

หลักการและเหตุผล

การที่องค์กรต่างๆ ได้นำเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน       โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) นั้น ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายองค์กร การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน และกากรเชื่อมโยงถึงระบบการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

แต่ถ้าองค์กรต้องการจะให้ระบบการบริหารผลงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รอแต่เป้าหมายที่กระจายมาจากหัวหน้างานและองค์กรเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้ คือ บุคลากรในทุกๆ ระดับควรจะต้องสามารถทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับเป้าหมายในการทำงานได้ เพื่อการนำแผนปฏิบัติการนั้นไปปฏิบัติงานจริงต่อไป

หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้างาน ระดับจัดการ ได้เข้าใจถึงที่มา ความสำคัญ และภาพรวมของระบบการบริหารผลงานขององค์กร ตลอดจนขั้นตอนในกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ การกระจายเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลงานจากองค์กรสู่หน่วยงาน จากหน่วยงานสู่ตำแหน่งงาน ให้เป็นที่ยอมรับและเกิดประสิทธิผลที่ดี ในการทำงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์

1.            เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการการตั้งเป้าหมายและวัดผลสำเร็จในการทำงาน

2.            เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือแผนงานขององค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานให้ได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร

 

 

หัวข้อในการอบรม

§  อะไร คือ เป้าหมายในการทำงาน

§  ทำไมต้องมีเป้าหมายในการทำงานและวัดผลสำเร็จของเป้าหมายอย่างไร

§  ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในการทำงานกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรอย่างไร

§  Workshop: ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาและ อุปสรรคของตัวชี้วัดผลงาน

§  ผลงานคืออะไรและสำคัญกับองค์กรและผู้ปฏิบัติงานอย่างไร

§  ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลด้วย KPI  (Key Performance Indicator )

o   KPI คืออะไร

o   ประโยชน์การกำหนด KPIs

o   ประเภทของ KPI

o   ระดับของ KPI

o   5 คุณสมบัติที่ทำให้ KPI มีประสิทธิภาพและวิธีวัดค่าในธุรกิจของคุณ

§  การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

o   เทคนิควิธีการกำหนดตัวชี้วัด

o   S-M-A-R-T Goal การกำหนดเป้าหมายที่ดี

§  องค์ประกอบของ KPI ที่มีประสิทธิภาพ

§  การกระจายเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลงานจากองค์กรสู่หน่วยงาน จากหน่วยงานสู่ตำแหน่งงาน

§  Workshop: กำหนด KPI ของหน่วยงาน (แบ่งกลุ่มตามหน่วยงาน ทบทวนเป้าหมาย

                  องค์กรกำหนดเป้าหมายหน่วยงานเพื่อสนับสนุน เชื่อมโยงเป้าหมายองคก์ร)

·     สรุปบทเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน

 

วิธีการในการอบรม: บรรยาย  เรียนรู้บนพื้นฐาน Active Learning ผ่านกิจกรรม, เกมส์, Group Coaching และการฝึกปฏิบัติ  ตาม 70:20:10 Model for Learning and Development

จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น:  20 – 30  คน

ระยะเวลา: 1 วัน (6 ชั่วโมง)

 

วิทยากร    อาจารย์มาลารัตน์ มฆวัตสกุล (โค้ชรัตน์)

Visitors: 65,064