กลุ่มหลักสูตรการสื่อสารและพัฒนา Soft Skill


หลักสูตร Smart KPIs Smart Goal

KPI

อาจารย์ อรรณพ นิยมเดชา

หลักสูตร 1 วัน

หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจหรือการทำงาน ผู้บริหารย่อมมีความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและความสำเร็จที่องค์กรได้วางแผนไว้ การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการกำหนดตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์กรจึงมีความสำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางหรือขั้นตอนในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจ ความท้าทายในการทำงาน และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตร “Smart KPIs Smart Goal” จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยการกำหนดตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานสู่เป้าหมาย ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างตัวชี้วัดที่ใช้งานได้จริง ง่ายต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ส่งเสริมเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนจัดทำตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลการดำเนินงานและประเมินผลได้ถึงผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับบังคับบัญชา / หัวหน้าแผนก/ หัวหน้าฝ่าย / ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการ 

Visitors: 81,939