บทความ 5ส./บริหารจัดการโรงงาน/Productivity

 กลับหน้าแรก

บทความ 5 ส. /บริหารงานโรงงาน/Productivity ทีมงาน PP Learning

เราทุกคนมีความยินดีรวบรวมและแบ่งปันแนวความคิดในการบริหารจัดการกับเพื่อนๆชาวโรงงาน

และสำนักงานที่ต้องใช้ทักษะ และแนวความคิดในการบริหารจัดการ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง

ในการทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ทุกประสบการณ์สรรสร้างการเติบโต ขอเชิญชวนติดตามบทความเหล่านี

 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักการหมวก 6 ใบ   (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

2. 5 ส  คืออะไร และสำคัญอย่างไร?      (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

3. 5 ส ช่วยสร้างบรรยากาศให้มีผลงานได้จริงหรือ? (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

4. แค่ทำกิจกรรม 5 ส ก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนมีวินัยขึ้นเยอะเลย (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

5. ใครกันแน่ที่ต้องทำ 5 ส (5 ส จึงจะประสบความสำเร็จในองค์กร) (คลิ๊กอ่าน)         ดาวน์โหลด

ุ6. ขั้นตอนการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ  (คลิ๊กอ่าน)   ดาวน์โหลด

 วิทยากรเชี่ยวชาญลีนและไคเซน อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์วิทยากร 5 ส อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

 

 

 

 

 

โปรแกรม 5 ส แบบบูรณาการ  2 วัน ที่ทรงประสิทธิภาพ

โดย อาจารย์จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

---------------------------------------------------------

โครงการ “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต”

 

โดย โค้ชจารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5 ส

 
 1. เหตุผลและที่มา

 

ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ที่นำ 5ส มาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งมีส่วนที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน  สร้างวินัยอันดีให้กับพนักงาน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงาน จึงขอนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างบูรณาการ ในโครงการ“5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต” ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้บริษัทฯ ได้บรรลุเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการนำ 5ส มาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต และเพื่อให้การดำเนินการ 5ส เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง

 1. หลักการและความสำคัญ

การดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรตามเป้าหมายของบริษัทถือเป็นหัวใจของการดำเนินงานแต่การได้มาด้วยกำไร ปัจจุบันไม่ใช่เพียงขึ้นราคาขายอย่างเดียวเท่านั้นหากประกอบด้วยปัจจัยรอบด้านเช่นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานราคาการส่งมอบความปลอดภัยขวัญและกำลังใจของพนักงานในการทำงานมีต่อองค์กร สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณที่องค์กรมีต่อผู้เกี่ยวข้องหรือเรียกตามภาษาของการเพิ่มผลผลิตว่ามี Q-C-D-S-M-E

เครื่องมือหรือเทคนิคที่ถือเป็นการปูพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการผลิตคุณภาพต้นทุนการจัดส่งฯลฯ ดังที่กล่าวมา นั่นคือการทำ 5ส  ทั้งนี้เพราะ 5ส จัดเป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพื่อควบคุมองค์กรให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการลดความสูญเปล่าในองค์กร จึงกล่าวได้ว่า 5ส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหาร
และถือเป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเกิดวัฒนธรรม 5ส
เพราะ 5ส เป็นส่วนหนึ่งของงาน  5ส ทำให้งานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น

 

 

 

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อเป็นการนำ 5ส มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน 5ส ขององค์กรให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation)     ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) มากที่สุด
 2.  เพื่อรณรงค์การดำเนินงาน 5ส ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 3.  เพื่อพัฒนาทีมงาน 5ส ของบริษัท ให้สามารถบริหารจัดการ 5ส ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 4.  เพื่อให้พนักงานนำ 5ส ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต
  (5S for Productivity and Quality Improvement)
 5.  เพื่อให้พนักงานนำ 5ส ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน และลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน
 1. โมเดลการดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

5S House Model

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ผลสำเร็จที่จะได้รับจากการดำเนินงาน 5ส

5.1  ผลการดำเนินงาน 5ส ที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และอ้างอิงได้ตามตัวชี้วัด
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้มาจากนโยบายของผู้บริหาร
แล้ว คณะกรรมการ 5ส มากำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน 5ส
ตามกรอบการเพิ่มผลผลิตดังนี้

 

5.2  การพัฒนาทีมงานและพนักงานในบริษัท

5.2.1        พัฒนาจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในบริษัท
ให้ทำ 5ส เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต

5.2.2        พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงงาน

5.2.3        วางพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ การปรับปรุงงาน ด้วย  Kaizen

5.2.4        วางพื้นฐาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้วย Visual Management

5.2.5        วางพื้นฐาน ในการจัดทำโครงการข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Small Group Activity)

 

 

 

หลักสูตรการอบรมตามโปรแกรม

 1. หลักสูตร“5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับคณะกรรมการ” (หลักสูตร 1 วัน)

กลุ่มผู้เข้าอบรม : คณะกรรมการ 5ส

หัวข้อการอบรม

Module 1 : เรียนรู้ในแก่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

v  5ส กับการเพิ่มผลผลิต

 • แนวคิดเบื้องต้นของการเพิ่มผลผลิต
 • 5ส คืออะไร  ทำไมต้องทำ 5ส
 • 5ส กับการเพิ่มผลผลิต

v  ขั้นตอนการทำ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • หลักการและขั้นตอนในการทำ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย)
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส ในองค์กร
 • ภาพตัวอย่าง 5ส (Best Practice)
 • Workshop : ทวนสอบแก่น 5ส

Module 2 :  บทบาทคณะกรรมการ 5ส เพื่อความสำเร็จในโครงการ 5ส  

v  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการ 5ส

v  บริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 • แนวทางการเขียนแผนงาน 5ส
 • แนวทางการกำหนดมาตรฐาน
 • แนวทางการตรวจประเมิน 5ส
 • Workshop : การจัดทำ “แผนงาน 5ส (Master Plan)”
 • Workshop : การจัดทำ “มาตรฐาน 5ส”

 

 

 1. หลักสูตร  “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับผู้บริหาร”  (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้บริหารทุกระดับ  (ผู้เป็นแกนกลางสำคัญในการผลักดัน 5ส ให้ประสบความสำเร็จ)

หัวข้อการอบรม

v5ส กับการเพิ่มผลผลิต

 • แนวคิดเบื้องต้นของการเพิ่มผลผลิต
 • 5ส คืออะไร  ทำไมต้องทำ 5ส
 • 5ส กับการเพิ่มผลผลิต

vขั้นตอนการทำ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • หลักการและขั้นตอนในการทำ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย)
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส ในองค์กร
 • ภาพตัวอย่าง 5ส (Best Practice)

vบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 • หลักสำคัญที่ทำให้ 5ส ประสบความสำเร็จ
 • บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม 5ส
 1.  หลักสูตร  “5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับพนักงาน” (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

กลุ่มผู้เข้าอบรม : พนักงานในทุกพื้นที่

หัวข้อการอบรม

v5ส กับการเพิ่มผลผลิต

 • แนวคิดเบื้องต้นของการเพิ่มผลผลิต
 • 5ส คืออะไร  ทำไมต้องทำ 5ส
 • 5ส กับการเพิ่มผลผลิต

vขั้นตอนการทำ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • หลักการและขั้นตอนในการทำ 5ส  (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย)
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส ในองค์กร
 • ภาพตัวอย่าง 5ส (Best Practice)

vบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 • หลักสำคัญที่ทำให้ 5ส ประสบความสำเร็จ
 • บทบาทพนักงานในการปฏิบัติการ 5ส  ให้ประสบความสำเร็จ

 

 

แนวทางการอบรมตามหลักสูตร

ì   การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)  โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงและใช้ได้ทันที

ì   การฝึกอบรมมีความหลากหลาย  เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย  อันได้แก่

 • การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
 • ภาพตัวอย่างการทำ 5ส :  จูงใจให้ผู้เข้าอบรมได้คิด  นำประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปปรับปรุง
  วิธีการทำงาน  เพื่อสร้างมาตรฐานในงานต่อไป
 • Work Shop : ได้ฝึกปฏิบัติจริง และ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
 • การถามตอบ : จูงใจให้ผู้เข้าอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น

 

ì  กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

ì  ทุกหลักสูตร  มีแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-Post Test)
เพื่อวัดผลความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้าอบรม  รวมถึงความสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการจัดฝึกอบรม

“เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมและเป็นลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต”

 

 

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ : อื่นๆ

               - LCD       - Flip Chart    - Microphone    - Classroom and Workshop

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

              2 วัน  รวมเวลา 6 ชั่วโมง (ช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)

 

 

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง : สร้างคนเชิงรุก สนุกพัฒนา องค์กรสำเร็จ ชีวิตมั่งคั่ง

 

Visitors: 72,289