ทักษะการคิด วิเคราะห์ด้วยหลักการหมวก 6 ใบ


การคิดเป็นทักษะสำคัญ
หากเราสามารถคิดได้หลากหลาย
อย่างมีหลักการ และบอกตัวเองได้ว่า
การคิดแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ย่อมทำให้เราพูดคุยและบอกกล่าว
ให้ผู้คนทราบที่มาได้ว่า
ที่มาของสิ่งนี้คืออะไร?
ทางเลือกนี้มีวัตถุประสงค์อะไร?

จะดีไหมหากเราพูดคุยกับใครๆ

ก็สามารถสร้างความเข้าใจกันได้ด้วย

#ทักษะการคิดและตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล
ที่สามารถบอกหลักการและที่มาได้อย่างชัดเจน

ติดต่อ
cs.pplearning@gmail.com
sa.pplearning@gmail.com
T.0626599546

Visitors: 72,287