อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์ วิทยากรเชี่ยวชาญลีน(Lean) และไคเซน(Kaizen)

 

  ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร    ดูหลักสูตรและประสบการณ์เลื่อนลง

 วิทยากร (Resource person)

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD

(United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และ

ผู้เชี่ยวชาญระบบ Lean-Kaizenในระดับสากลซึ่งเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาในเอเซียอยู่หลายประเทศ อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการ

เป็นวิศวกรอุตสาหการ    ผู้จัดการฝ่าย Industrial engineering,  Production manager,  Factory manager,  General manager,

และวางระบบการผลิตแบบJust-in-time  ในโรงงานมาตั้งแต่ปี 1987 นอกจากนี้ยังได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอื่น ๆ     นำแนวทาง

ดังกล่าวไปปฏิบัติจนได้รับความสำเร็จอย่างมหาศาล  โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์   จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์

กับท่านถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ในการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัติตามวิถีแห่งKaizen ล่าสุด   อาจารย์ทำงานเป็น

Vice President Lean Management ของบริษัท Singapore ที่มีโรงงานในกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียตนามอาจารย์เป็นหนึ่ง

ในผู้ก่อตั้ง สถาบัน Kaizenในประเทศไทยด้วย

    

วิทยากรอาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์เชี่ยวชาญหลักสูตรลีนและไคเซน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่วิทยากรอาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์บรรยาย

  

หลักสูตร RCAการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหาวิทยากรอาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์วิทยากรอาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์หลักสูตร KAM

 

tpmวิทยากรพิสิษฐ์ ชูยงค์

 production planing and control วิทยากรอาจารย์พิสิษฐ์ ชูยงค์

 

top 10 skils required in 2020วิทยากรอาจารย์พิสิษฐ์ ชูยงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้าอ้างอิง (My Customer)

วิทยากรอาจารย์พิสิษฐ์ ชูยงค์ หลักสูตรลีนและไคเซน

Visitors: 81,936