หลักสูตรพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมืออาชีพ

 (Develop professional coaching skills)

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • ความหมาย /หลักการ/ประโยชน์การโค้ช (Coaching)
 • เครื่องมือเข้าใจการเลือกใช้บทบาทต่างๆในการโค้ช
 • ทักษะสำคัญของโค้ช (Coaching Competency)
  (ฟัง –ถาม-ป้อนกลับเชิงบวก-กระตุ้น-สร้างเป้าหมาย)
 • เทคนิคการโค้ช ได้อย่างเหมาะสมกับสไตล์ของโค้ชชี่
 • หลักการคัดเลือกบทบาท เครื่องมือ และโค้ชชี่ในการโค้ช
 • รูปแบบ และการวางแผนการโค้ชให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 • Workshop : กำหนดเป้าหมายการโค้ช/ฝึกฝนการโค้ช/พัฒนาแผนการโค้ช
 • กิจกรรม: แลกเปลี่ยนกัน , ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • ผู้บริหารทุกระดับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุ่งในเป้าหมายของการเรียนอย่างแท้จริง
 • เพื่อประยุกต์ใช้หลักการ เครื่องมือ และฟอร์มการฝึกฝนจริง
 • เพื่อสร้างรูปแบบการโค้ชในสไตล์ของผู้นำระดับมืออาชีพ

 

***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร  

 

รูปแบบการสอนในคลาส (เวลาการอบรม 6 ชั่วโมง)

 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งประโยชน์ผู้เรียน
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) + ให้ความรู้วิธีการ (Training)
 • กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยแนวคิดเชิงรุก
 • กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) +แสดงบทบาทสมมติ(Role Play)
 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (Sharing)

Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

ติดต่อ โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com

 


Visitors: 69,757