หลักสูตรการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

หลักสูตรการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

สำหรับบริษัทที่ทำบริการ

หลักสูตร 2 วัน

อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้

การบริหารจัดการ  การเจรจาต่อรอง และการบริหารจัดการทางจิตวิทยา

 

หลักการและเหตุผล

ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามีองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ แผนทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่แผนทางการเงินในที่สุด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ได้รู้แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อรู้แนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่รับผิดชอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. องค์กรสามารถได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่เกิดขึ้น
  3. ทำให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ในงานที่ทำอย่างชัดเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนงบประมาณและหลังที่เกิดการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

 

หัวข้อการอบรมสัมมนา

วันแรก

09.00 – 10.30   ความเข้าใจพื้นฐานของการอ่านงบการเงิน

10.30 – 10.45   เบรก พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00    ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ

ขบวนการของการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อควบคุมกำไร และโครงสร้างของการจัดทำแผนงบประมาณการวางแผนงบประมาณการขาย

-  แนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย

-  ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

-  การพยากรณ์การขายเพื่อการจัดทำแผนการขาย

-  ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย

12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00    work shop  การจัดทำงบประมาณการขาย

14.00 – 14.30    การวางแผนงบประมาณการบริการ

14.30 – 14.45    เบรก พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00    การวางแผนงบประมาณวัสดุทางตรง แรงงานทางตรง  ค่าใช้จ่ายในการบริการ

                          และการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ

Work shop การจัดทำแผนงบประมาณการบริการ วัสดุทางตรง แรงงานทางตรง ค่าใช่จ่ายในการบริการ  และ การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ

วันที่สอง

09.00 -10.30     การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                         พร้อม work shop การจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย

10.30 – 10.45   เบรก พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00   ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณยืดหยุ่น และการจัดทำแผนงบประมาณยืดหยุ่น

12.00 – 13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30   การวางแผนงบประมาณเงินสด พร้อมการทำ work shop แผนงบประมาณเงินสด

14.30 – 14.45   เบรก พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00   การควบคุมผลการดำเนินงานโดยผ่านงบประมาณและ

                         การจัดทำรายงานเพื่อการควบคุม

  

แนวทางในการฝึกอบรม

บรรยาย 50%  Group Coaching 50%

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงาน ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป

                    

อุปกรณ์ที่ใช้ 

LCD   

Flip Chart 

Microphone 

Classroom and Workshop

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

2 วัน

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-6265-9954-5

Visitors: 65,067