แผนดำเนินการธุรกิจต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรแผนดำเนินการธุรกิจต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร 2 วัน

อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้

การบริหารจัดการ  การเจรจาต่อรอง และการบริหารจัดการทางจิตวิทยา

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากจะเจอกับแข่งขันที่รุนแรงจากการมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมมากแล้ว การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังต้องเจอภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และปัจจัยภายใน

ถ้าผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางบริษัทควรศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ความน่าจะเป็น ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้น ดังนั้น ถ้าบริษัทได้มีแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ภายใต้เกิดเหตุการณ์นั้นแล้ว  เพื่อให้ธุรกิจยังคงการดำเนินงานต่อไปได้ และยังคงสามารถให้บริการ หรือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องด้วย

เป้าหมาย

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงประโยชน์ที่ได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการประเมินความเสี่ยง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการกำหนดแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้กำหนดแผนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

วันแรก

09:00-09:30 น.

 • ปรับกระบวนทัศน์กรอบความคิดในการทำงาน (Mind Set) 
 • Work Shop & Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบความคิดของความเป็นเจ้าของกรอบความคิดในการทำงาน

09:30-10:00 น.

 • ทำไมต้องมีการกำหนดแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ความหมายของแผน 
 • Work Shop & Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักความจำเป็นของการจัดทำแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

10:00-10:30 น.

 • ทำความเข้าใจพื้นฐานธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร Business Flow and Process Flow

10:30-10:45 น. : เบรก

10:45-11:15 น.

 • Work Shop & Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กรอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ Business Flow and Process Flow พร้อมทำความเข้าใจ Check point & Control point

11:15-12:00 น.

 • การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 
 • Work Shop & Coachingเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเองว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

12:00-13:00 น. :  พักรับประทานอาหาร

13:00-14:30 น.

 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจโดยการระบุกิจกรรม กระบวนการ บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์หลัก  โดยระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงัก
 • Work Shop & Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถระบุผลกระทบต่อธุรกิจ บ่งบอกถึงระดับคะแนน หรือ น้ำหนักที่มีผลกระทบ เพื่อให้เห็นและตระหนักถึงความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

14:30-14.45 น. : เบรก

14:45-16:00 น.

 • การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สำคัญ การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน 
 • Work Shop & Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสรุปเหตุการณ์ ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์พร้อมทั้งฝึกการประเมินผลกระทบตอกระบวนการ / กิจกรรม 

วันที่สอง

09:00-10:00 น.

 • Work Shop & Coaching เพื่อการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มกิจกรรมที่มีระดับผลกระทบสูงมาก สูง ปานกลาง

10:00-10:30 น.

 • ความหมายของแนวทางการกำหนดกลยุทธ์โดยแนวทาง Appreciative Inquiry and Positive Psychology  พร้อมทั้งการสร้างกลยุทธ์โดย 4D Model

10:30-10:45 น. : เบรก

10:45-12:00 น.

 • การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง  การกำหนดกลยุทธ์การกู้คืนของกิจกรรม การกำหนดทรัพยากรที่สำคัญ/จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง กำหนดบุคลากรสําคัญ/จําเป็นต่อการบริหารความต่อเนื่อง 
 • Work Shop & Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้บริหารการจัดการทีมงาน เพื่อให้ได้กลยุทธ์ตามที่ต้องการ

12:00-13:00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.

        แผนปฏิบัติการในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการกู้คืนระบบ   

 • สําหรับทุกสถานการณ์การประกาศใช้แผน BCP
 • ความสูญเสีย/เสียหายสถานที่ทำงาน (รวมถึงการสูญเสีย/เสียหายของเอกสารข้อมูล)
 • การสูญเสียบุคลากรสําคัญ (Loss of Key Personnel)    
 • ความล้มเหลวของระบบไอที (Loss of IT System)    
 • ผู้ให้บริการที่สำคัญไม่สามารถให้บริการได้ (Failure of Key Dependency

Work Shop &Coachignให้ผู้เข้าอบรมในการลงมือการจัดทำแผนปฏิบัติ พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้

14:30-14:45 น. : เบรก

14:45-16.00 น.

 • การทดสอบแผนความตอเนื่องการดูแลปรับปรุงแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกลับสูภาวะปกติ 
 • Work Shop & Coaching   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้พร้อมการกำหนดแผนงานรองรับได้

 

วิธีการฝึกอบรม

กำหนดแนวทางในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ใช้อธิบาย 40% Work Shop & Coaching 60%

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

                                         

อุปกรณ์ที่ใช้

 • LCD     
 • Flip Chart   
 • Microphone
 • Classroom and Workshop

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

2 วัน

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-6265-9954-5Visitors: 78,589