การจัดทำวางแผนกลยุทธ์สู่แผนงานที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการจัดทำวางแผนกลยุทธ์สู่แผนงานที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร 2 วัน

อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้

การบริหารจัดการ  การเจรจาต่อรอง และการบริหารจัดการทางจิตวิทยา

หลักการและ แนวความคิด

จากภาวะของการการจัดการและการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งธุรกิจต่างๆ ต้องยอมรับในระดับหนึ่งว่า ปัจจุบันไม่ใช่แค่การแข่งขันภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันที่มีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาในธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย และต่างก็ย่อมที่จะมีแนวทางการบริหารการจัดการที่ดี เพื่อที่สามารถแข่งขันและสามารถสร้างผลกำไรได้
ดังนั้นการที่ธุรกิจหรือองค์กรจะดำรงสถานะในธุรกิจและดำเนินการเพื่อการอยู่รอดขององค์กร องค์กรหรือธุรกิจจำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ที่ดี และสามารถนำแผนกลยุทธ์ที่ได้ไปดำเนินการปฎิบัติได้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกลยุทธ์องค์กร และสามารถกำหนดระดับหน่วยงานได้
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถทราบศักยภาพของหน่วยงานและของตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารการจัดการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและขององค์กรได้
 3. วิเคราะห์กลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานโดยพื้นฐานของจุดแข็งที่เป็นอยู่
 4. เพื่อให้สามารถจัดทำแผนงบประมาณ
 5. เพื่อให้สามารถนำไปสู่แผนปฏิบัติงานได้

 

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

วันแรก

 1. ปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อความสำเร็จและการมีประสิทธิภาพในการทำงาน : Workshop & Coaching   ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้มีทัศนคติเชิงบวกและมีความคิดในรูปเจ้าของ
 2. Domino Serious Play game : Workshop & Coaching จาก Domino Play game ที่ได้นำมาต่อยอดใช้ในการดำเนินการได้อย่างไร
 3. ทำความเข้าใจเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร : Workshop & Coaching เพื่อให้สามารถเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ขององค์กร และสามารถที่จะแปลงมาสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
 4. ทำความเข้าใจ Appreciate Inquiry & Positive Psychology
 5. วิเคราะห์หาปัจจัยด้านเชิงบวก เพื่อนำสู่การกำหนดกลยุทธ์ ด้วย SOAR Modelและ BMC Model : Workshop & Coaching เพื่อหาปัจจัยเชิงบวก ทั้งทางด้านโอกาส และจุดแข็งของหน่วยงาน เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการFit & Match ระหว่างคุณค่าขององค์กร กับ ลูกค้า
 6. กำหนดแนวทางกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและขององค์กร : Workshop &Coaching  เพื่อให้ได้แนวทางกลยุทธ์ที่จะนำไปใช้ โดยใช้ 4D model

วันที่สอง

 1. การจัดทำ Goal Setting  (KPI ที่สำคัญขององค์กร และของหน่วยงาน) : Workshop &Coaching  เพื่อให้ได้KPI ที่ชัดเจนจากกยุทธ์ที่กำหนดขึ้น
 2. การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนงบประมาณ
 3. กระบวนการการจัดทำแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง : Workshop & Coaching เพื่อให้เกิดความเข้าใจของแผนงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและลำดับของการจัดทำแผนงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงบประมาณการขาย แผนงบประมาณการผลิต แผนงบประมาณการจัดซื้อ แผนงบประมาณบุคลากร แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ
 4. แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุม : Workshop & Coaching เพื่อทราบแนวทางวิเคราะห์ความแตกต่างที่เกิดขึ้น (Variance Analysis)  เพื่อหาแนวทางปรับปรุง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ได้ตามที่ประมาณการไว้ในช่วงเวลาที่เหลือของแผน

 

รูปแบบการเรียนรู้

 • การอบรมสัมมนา  บรรยาย40%Workshop& Coaching 60%

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 • พนักงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารผู้ช่วยผู้จัดการ ขึ้นไป               

 

อุปกรณ์ที่ใช้

 • LCD
 • Flip Chart   
 • Microphone   
 • Classroom and Workshop

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

2 วัน

 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-6265-9954-5

 

Visitors: 65,067