หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบุคคลประจำพื้นที่และการเจรจาต่อรอง

 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบุคคลประจำพื้นที่

และการเจรจาต่อรอง

 อาจารย์สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

( หลักสูตร 1 วัน )

  "ศักยภาพไร้ขีดจำกัด พัฒนาให้สอดคล้อง ต้องเริ่มต้นจากตัวเอง เก่ง กล้า อย่างมีกลยุทธ์"

 

 

หลักการและแนวคิด

องค์กรมีนโยบายในการรับคนเก่ง คนดี มีความสามารถมาพัฒนาต่อเพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตได้ตามความถนัด และสอดคล้องกับการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลา ดังนั้น ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จอันดับต้นๆ ย่อมเป็นทรัพยากรบุคคล ที่สามารถนำไปสร้างสรรค์ สินค้า ระบบงาน สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์  และเป็นทูตขององค์กรนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม

การพัฒนาพนักงานให้พัฒนาศักยภาพการทำงานได้อย่างยั่งยืนนั้น มีความจำเป็นต้องชวนให้เห็นประโยชน์ตามหลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)  พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะ (competency) ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ (Knowledge) เพิ่ม, ทักษะ (Skill) การสื่อสาร, ประสานงาน, การเจรจาต่อรอง อย่างมีรูปแบบจนกลายเป็นคุณลักษณะ (Attribute) ของพนักงานคนใหม่ในคนเดิม (New Normal)อย่างเป็นธรรมชาติ   

ลูกค้าเป็นคนสำคัญ (ลูกค้าภายใน+ลูกค้าภายนอก) หลักสูตรนี้ช่วยให้พนักงานมีเทคนิคในการขยายกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานร่วมกับทีมงานและลูกค้าอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะต่างๆ ในเชิงปฏิบัติการ ระดมสมอง เชื่อมโยงศักยภาพเดิมกับหลักการที่เรียนได้อย่างสอดคล้อง อย่างเป็นระบบด้วยโครงการทางความคิด และเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยสไตล์ตัวเอง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพี่อให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และมีความมั่นใจในการขยายศักยภาพตัวเองได้มากขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เรียนปรับกรอบความคิด (Mindset) การสื่อสารและการจูงใจคนด้วยหลักจิตวิทยา
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในคุณค่าด้านดีของตัวเองกับการพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจริงในคลาสแล้วนำไปต่อยอดเป็นการบ้านได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

- พนักงาน และผู้สนใจ                

- หัวหน้า และผู้จัดการงาน       

Visitors: 66,681