หลักสูตรของ อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

 

หลักสูตร

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

5S for Productivity

(หลักสูตร 1 วัน)

 

โดย

โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส

------------------------------------------------

      การดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรตามเป้าหมายขององค์กร ถือเป็นหัวใจของการดำเนินงาน แต่การได้มาด้วยกำไร ปัจจุบันไม่ใช่เพียงขึ้นราคาขายอย่างเดียวเท่านั้น หากประกอบด้วยปัจจัยรอบด้าน เช่น ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน ราคา การส่งมอบ ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจของพนักงานในการทำงานมีต่อองค์กร  สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณที่องค์กรมีต่อผู้เกี่ยวข้องหรือเรียกตามภาษาของการเพิ่มผลผลิตว่ามี P-Q-C-D-S-M-E-E  

         เครื่องมือหรือเทคนิคที่ถือเป็นการปูพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการผลิต คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง ฯลฯ  ดังที่กล่าวมานั่นคือการทำ 5ส เพราะ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพื่อควบคุมองค์กรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการลดความสูญเปล่าในองค์กร จึงกล่าวได้ว่า 5ส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหาร และถือเป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

        ดังนั้น การนำ 5ส ใช้ในองค์กร จึงถือเป็นการปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำสู่ระบบคุณภาพอื่นๆได้ต่อไป

 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ 5ส เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตขององค์กร  (5S for Productivity)
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ 5ส ไปใช้ในการปฏิบัติงานของทีมงานในการปรับปรุงวิธีการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในงาน และลดความสูญเปล่าจากงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารโครงการ 5ส 

5ส เป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายคือการเพิ่มผลผลิต  เข้าใจการบริหารพนักงานทั้งองค์กร ให้เป็นกำลังสำคัญในการทำ 5ส  ให้ประสบความสำเร็จ 

5ส อ.จารุวดี

 

5ส อ.จารุวดี

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง  ยอมรับตนเอง อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง เลือกวิธีการ ของตนเอง จนนำไปสู่เป้าหมายที่ตนเองวางไว้  โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง ด้วย Mindfulness Coaching & Training  with M-THAI

มีกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

Work shop  กระตุ้นให้ คิด เขียน พูด 

การนำเสนอจากการระดมความคิดเห็น

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class

Case Study  กรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองแล้วประยุกต์ใช้

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

กำหนดแนวทาง ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองกระบวนการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ด้วยวงจรพฤติกรรม ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และการกระทำ โดยวางแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และกำหนดแนวทางฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นธรรมชาติ

มีแบบทดสอบ เพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม (Pre-Post Test)

วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เข้าอบรม โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง ด้วยวิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยา ดังนั้น ในการฝึกอบรม จะสอดแทรกความรู้ และสาระทางจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง  เห็นคุณค่าตนเอง และได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น  (Psycho Talk with Positive Psychology)

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรของ อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

line

Visitors: 81,940