อ.อภิรดี สนธิชัย

อภิรดี สนธิชัย

อ.อภิรดี สนธิชัย

----------------------------------------

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเอก วิทยุ-โทรทัศน์กระจายเสีย สาขาวิชาโท วารสารศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาด้านงานเขียนเพื่อธุรกิจ

- บรรณาธิการหนังสือเพื่อการทำธุรกิจ

- นักสร้างBranding

- นักสร้าง Content

- วิทยากรด้านทักษะการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล

 

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด

o   บรรณาธิการสายงานหนังสือธุรกิจ

บริษัท พีอาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด

o   บรรณาธิการสายงานหนังสือธุรกิจและการลงทุน

o   ผู้บริหารด้านกลยุทธองค์กร

o   ผู้บริหารส่วนการตลาด

o   ผู้บริหารด้านการสร้าง Corporate Brand, Product Brand และ Personal Branding

o   ผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์

o   นักเขียนหนังสือด้านการพัฒนาตนเองและครอบครัว

 

 แนวคิดเกียวกับการพัฒนาคน ในบทบาทวิทยากรด้านทักษะการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล

            จากประสบการณ์การทำงานที่เริ่มต้นตั้งแต่การเป็นพนักงานระดับปฏิบัติงานจนเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานและผู้บริหารในบริษัทเอกชน มีโอกาสได้ทำงานในหลากหลายหน้าที่และรูปแบบ ได้พบเจอปัญหาด้านการสื่อสารจากทุกระดับของการทำงานและได้ตระหนักชัดว่า “การสื่อสาร” เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกหน้าที่ แต่กลับเป็นหนึ่งเรื่องที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานได้เสมอ จากการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ซึ่งหลายครั้งส่งผลให้การทำงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย แต่โดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ทุกคนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการสื่อสารได้อีกมาก ขอเพียงเห็นประโยชน์ในการสื่อสารและมีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

 ตัวอย่างผลงานด้านงานเขียนแนวพัฒนาตนเองและครอบครัว

                                                                                   สามีนำภรรยาหนุนเปลี่ยนซะถ้าอยากรวย

Visitors: 72,288